Tillbaka till Kontakttolk

Tolkutbildning - preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov i september 2018

Denna kurs förbereder dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT).
Auktorisationsprovet anmäler du dig till på Kammarkollegiets hemsida. Provet är tvådelat dvs först gör man en skriftlig del och om man klarar detta med godkänt resultat så kallas men till ett muntligt prov i Stockholm.
Innan du gör provet bör du ha gått en preparandkurs. Vilket är en fördjupad, men snabb repetitionskurs av grundutbildningen för kontakttolkar som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mål
Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden, som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Förkunskapskrav och villkor
Tolkar som vill delta i en preparandkurs ska kunna dokumentera att hen är verksam som tolk (intyg från tolkförmedling skickas med ansökan) och att hen har deltagit i någon form av grundläggande tolkutbildningar (intyg från utbildningarna skickas med ansökan). Företräde ges till tolkar med
• i första hand godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan
• i andra hand till sökande med minst två godkända kursbevis från samma utbildning, AF utbildning eller gammal utbidlning (TÖI Stockholms universitet)
Du som anmäler dig ska ha intentionen att anmäla dig till det i tid närmast liggande auktorisationsprov som anordnas, dvs i detta fall hösten 2018 resp våren 2019.

Kursupplägg
Kurserna följer helt och hållet den vägledande studieplanen "Preparandkurs (AT)".
Den teoretiska delen samt svenskan jobbas igenom under hösten inför den skriftliga delen av provet. Under senare hälften av kurstiden påbörjas språkhandledningen, som sedan återupptas och fördjupas efter det skriftliga provet inför det muntliga provet.

Timfördelning:
Realia 60 tim (Samhällstolkning 14 tim, Sjukvårdstolkning 16 tim, Juridik för tolkar 20 tim, Migrationstolkning 10 tim)
Svenska och repetition av grundläggande grammatik + Tolketik och tolkningsteknik (15 tim)
Språkhandledning 50 tim (20 terminologi och 30 rollspelsövningar)
Totalt 125 timmar.

Kursintyg
Deltagarna i Preparandkurserna får efter genomgången kurs ett kursbevis.

Studiematerial:
Tolkkunskap
God tolksed
Samhällskunskap för tolkar
Medicin 1
Juridik för tolkar
Migrationstolkning

Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila renee.andersson@medborgarskolan för ytterligare information.

Anmälan

Enskild undervisning i språk finns på Medborgarskolan

Individuell undervisning

Behöver du konversationsträning, läxhjälp eller extra finslipning inför en resa eller konferens? Tillsammans med ledaren bestämmer ni när ni ska träffas och vilka mål du har.
Ange vilket språk du är intresserad av när du anmäler dig.

Flexibel kursstart

Missade du kursstarten? Du kan börja i språkkursen efter att en kursen har börjat. Du betalar för resterande gånger. Se under respektive språk eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Använd dig av Europarådets nivåskala och språktest innan du anmäler dig till en kurs. Nivåskalan är indelad i sex steg.

 

 

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.