Miljöpolicy

Medborgarskolan ska ständigt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Medborgarskolan ska

 • ställa miljökrav vid inköp och avtal och vid större upphandlingar i första hand vända sig till miljöcertifierade leverantörer.
 • minska miljöbelastningen vid tjänsteresor genom att välja miljövänliga transportalternativ.
 • kretsloppsanpassa material- och avfallshantering och förebygga föroreningar, bland annat genom sopsortering och materialåtervinning.
 • väga in miljöhänsyn i alla beslut oavsett sakområde.
 • öka medarbetarnas engagemang och kompetens för miljöfrågor, bland annat genom utbildning.
 • följa gällande miljölagstiftning och genom att omsätta ny kunskap i praktisk verksamhet ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet.

Denna policy ska kommuniceras till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Medborgarskolan. Effekterna av denna miljöpolicy ska mätas regelbundet.

Medborgarskolan region Öst

Beslutad av regionstyrelsen 2017-08-26

Inledning
Vi, Medborgarskolan region Öst, skapar tillsammans i all vår verksamhet ett livslångt lärande grundat på människans olika behov. Med vår värdegrund, glädje, engagemang och kompetens arbetar vi aktivt för att stärka demokratin.

Policy
Medborgarskolan ska ständigt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Som utgångspunkt och miniminivå för vårt miljöarbete finns de miljölagar och andra krav som vår verksamhet berörs av. Vi ska arbeta aktivt med att förebygga föroreningar och miljöskador från alla delar av vår verksamhet.

Vid alla beslut ska miljöhänsyn vägas in och våra anställda ska ta ett aktivt miljöansvar i det dagliga arbetet. På så sätt säkras möjlighet även för framtida generationer att få möjlighet till en god miljö.

Vårt ständiga förbättringsarbete inriktar sig på följande områden:

 • Att använda resurser effektivt och sträva efter kretsloppsanpassning
 • Kommunicera miljökrav på och önskemål till leverantörer, entreprenörer, samarbetspartners och kursledare
 • Öka medarbetarnas engagemang och kompetens inom miljöområdet
 • Minska miljöbelastningen vid tjänsteresor genom att välja miljövänliga transporter
 • Följa gällande miljölagstiftning och genom att omsätta ny kunskap i praktisk verksamhet ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet

Denna miljöpolicy ska kommuniceras till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Medborgarskolan region Öst.