Miljöpolicy

Medborgarskolan ska ständigt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Medborgarskolan ska

  • ställa miljökrav vid inköp och avtal och vid större upphandlingar i första hand vända sig till miljöcertifierade leverantörer.
  • minska miljöbelastningen vid tjänsteresor genom att välja miljövänliga transportalternativ.
  • kretsloppsanpassa material- och avfallshantering och förebygga föroreningar, bland annat genom sopsortering och materialåtervinning.
  • väga in miljöhänsyn i alla beslut oavsett sakområde.
  • öka medarbetarnas engagemang och kompetens för miljöfrågor, bland annat genom utbildning.
  • följa gällande miljölagstiftning och genom att omsätta ny kunskap i praktisk verksamhet ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet.

Denna policy ska kommuniceras till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Medborgarskolan. Effekterna av denna miljöpolicy ska mätas regelbundet.