Organisation

Organisationsschema

Studieförbundet Medborgarskolan är ett riksomfattande förbund som består av:

  • en riksorganisation för övergripande ledning, samordning och rikstäckande verksamhet.
  • åtta regioner, där varje region består av ett regionkontor och ett antal lokalkontor.

Förbundsstämma

Medborgarskolans högsta beslutande organ är förbundsstämman. Högsta beslutande organ i varje förening är föreningsstämman.

Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter, ombud utsedda av föreningarna och ombud utsedda av centralt anslutna medlemsorganisationer.

Styrelseledamöter och anställda i Medborgarskolan samt enskilda medlemmar i medlemsorganisationer har närvaro- och yttranderätt.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder Medborgarskolans verksamhet mellan förbundsstämmorna och verkställer stämmans beslut.

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Uppsala. I förbundsstyrelsen ingår förbundsordföranden, vice förbundsordföranden, förbundsrektor samt ytterligare minst 6 och högst 8 av förbundsstämman valda ledamöter.

Facklig tjänstemannaorganisation, med vilken Medborgarskolan har slutit huvudavtal, samt den fackliga organisationen vid huvudkontoret har rätt att vardera utse en ledamot i förbundsstyrelsen och en ersättare för denne. Förbundsrektor är förbundsstyrelsens verkställande ledamot.

Regionstyrelser

I varje region leds verksamheten av en egen styrelse. Regionerna och dess styrelser är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den studie- och kulturverksamhet som förbundets bildningsarbete omfattar.