Bli medspråkare!

Medspråk handlar om kulturmöten. Det är viktigt att som Medspråkare uppmärksamma sin egen roll i mötet med andra människor. Ingen människa sitter inne med facit för vad som är rätt eller fel när det gäller olikheter mellan kulturer och människor.

Det är också viktigt att ta fasta på människor likheter istället för att betona skillnader. Det är väsentligt att inte fastna i synen på människan som helt bunden i den egna kulturen utan se varje enskild individ.

Det finns stort intresse, och stort behov, av svenska Medspråkare, som vill ge litet av sin tid för att stötta nya och utrikes födda kommuninvånare att lära sig svenska  på ett trivsamt sätt, där båda parter har ett positivt utbyte av verksamheten.

Att delta som Medspråkare innebär att stödja och uppmuntra invandrare i deras språkinlärning, hjälpa till med kontakter eller bara finnas till hands. Det räcker långt att lyssna, dricka en kopp te tillsammans och lära känna varandra. I Medspråk skapas förtroende och vänskap.

Kontakta Medborgarskolan på din ort om du vill bli Medspråkare.