Köpvillkor

Terms and conditions in English

Anmälan till kurs/studiecirkel

Anmälan till kurs/studiecirkel kan ske via vår hemsida, muntligen, via brev eller e-post. Anmälan följs av en bekräftelse från Medborgarskolan. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Start och kallelse

Tidpunkt för kursstart är preliminärt angivna i Medborgarskolans kursutbud. Innan kurs/studiecirkel startar får du en faktura som också innehåller en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls.

Studietid

Av Medborgarskolans kursutbud framgår hur många veckor varje kurs/studiecirkel pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd anges också i antalet studietimmar. En studietimme är 45 minuter. I Medborgarskolans bekräftelse på gjord anmälan anges studietid för den kurs/studiecirkel som anmälan avser.

Kursavgift och betalning

Kursavgift för respektive kurs/studiecirkel finns angivet i Medborgarskolans kursutbud.I Medborgarskolans bekräftelse på gjord anmälan anges kursavgift för den kurs/studiecirkel som anmälan avser. Faktura med inbetalningskort, där avgiften och förfallodatum framgår, skickas före kursstart. Betalning ska ske på sätt som följer av fakturan. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en lagreglerad påminnelseavgift.

Studiematerial

Kostnaden för studiematerial ingår som regel inte i kursavgiften och material tillhandahålls vanligen inte heller av Medborgarskolan. Medborgarskolan kan ibland erbjuda studiematerial till försäljning eller tipsa om inköpsställen där deltagarna får rabatt.
Studiematerial kan under vissa förutsättningar återlämnas i de fall Medborgarskolan sålt materialet. Återlämning kan enbart göras av material som är oanvänt. Om försegling eller förpackning är bruten kan detta inte återtas.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

 • Meddela oss inom 14 dagar efter det att Medborgarskolan har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
 • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
 • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/studiecirkel du är anmäld till.
 • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
 • Om studiecirkeln/kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
 • Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.
Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/studiecirkel tar vi ut en administrationsavgift:

 • Vid återtagande senast 7 dagar före cirkel-/kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
 • Vid återtagande senare än 7 dagar före cirkel-/kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid återtagande samma dag som cirkel-/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
Studieavbrott

Om du avbryter en kurs/studiecirkel på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för eventuellt studiematerial.

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
Inställd studiecirkel/kursTvingas vi ställa in en kurs/studiecirkel har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående kurs.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Medborgarskolans verksamhet finansieras till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning. SCB är på Folkbildningsrådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Uppgifterna i vårt kundregister använder vi även för kursutvärderingar, marknadsundersökningar och för att sända dig information om kommande verksamhet. Uppgifterna kan i undantagsfall även lämnas till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som finansierats med delvis offentliga medel. Utöver Folkbildningsrådet och SCB enligt ovan kommer ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än Medborgarskolan. Genom din anmälan till kurs/studiecirkel samtycker du till att vi använder dina personuppgifter på ovan angivet sätt.

Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer ber vi dig ta kontakt med den som anordnar kursen/studiecirkeln eller arrangemanget.

För våra diplomutbildningar gäller särskilda villkor.

Terms and Conditions for Applications and Payments

Applying for a Course/Study Group

Applying for a course/study group can be done via our website, verbally, by letter or e-mail. The application is followed by a confirmation from Medborgarskolan. Please note that applications are binding, but can be withdrawn in accordance with the Act on Distance Contracts and Off-Premises Contracts. The regulations on consumer rights regarding returns are described below. In processing any application or withdrawal, the Consumer Purchases Act is followed.

Course Start and Welcome Letter

The preliminary start date of a course/study group is indicated in Medborgarskolan’s course prospectus. Before the course/study group starts, you will be sent an invoice which includes a welcome letter with details of location, starting date and times.

Study Period

Medborgarskolan’s course prospectus lists how many weeks each course/study group lasts, and the number of occasions. The course length is also given in number of sessions – one session being 45 minutes long. Medborgarskolan’s confirmation, sent out after the application has been received, lists the amount of sessions for each course/study group.

Fee and Payment

Course fee for each course/study group is specified in Medborgarskolan’s course prospectus. Medborgarskolan’s confirmation, sent out after the application has been received, lists the fee for each course/study group.

An invoice, including a paying-in slip stating amount and payment date, will be sent before the start of the course. Payment should be made using this invoice. A reminder will incur a regulated additional fee.

Study Material

As a rule, the cost of study material is not included in the course fee, and material is generally not provided by Medborgarskolan. Medborgarskolan will occasionally offer study material for sale, or can advise on a point of sale where discounts are offered.

Study material may under certain circumstances be returned, provided it was purchased from Medborgarskolan. Returned material must be unused, and refunds will not be offered if seal or package is broken.

Consumer’s Right to Return

According to the Act on Distance Contracts and Off-Premises Contracts (2005:59), you have the right to change your mind and withdraw your application.

 • Notify Medborgarskolan within 14 days after you have received confirmation of a place on one of our courses.
 • Cancellations can be made both verbally and in writing, for example by letter or email.
 • Cancellations must include your personal details as well as information about the course/study group to which you are registered.
 • If you cancel your course according to the Consumer’s Right to Return, you are entitled to the whole course fee.
 • If the course/study group has started and you have taken part in one session, you have agreed to waive your right to return.

The right to return does not apply to cultural events such as concerts, lectures or similar.

Withdrawal of Application

Except for your right of return according to the above, applications are binding.

If a participant withdraws his or her application after the right to return has expired, but before the start date of the course/study group, an administration fee will be charged.

 • In case of withdrawal more than 7 days before the start of a course/study group, 10 % of the course fee will be charged (but not be less than 100 SEK).
 • In case of withdrawal less than 7 days before the start of a course/study group, but before the starting date, 50 % of the course fee will be charged.
 • In case of withdrawal on the actual start date of the course/study group, or thereafter, no refund will be offered.
Discontinued Studies

If you discontinue a course/study group because of a serious event such as illness supported by a medical certificate, a move or another comparable reason you could not foresee, the portion of the remaining fee will be refunded, deducting the possible cost of any study material.

Absence

If you fail to attend your course/study group for any reason other than the above, it is not possible to make up for that occasion at a later date during the course. You will not be entitled to any financial compensation for that absence.

Cancelled Course/Study Group

If Medborgarskolan has to cancel a course/study group, you will always be refunded. If the course start date is postponed for more than one week, you are entitled to withdraw your application and collect a full refund. The same applies if Medborgarskolan changes the times, and you are unable to attend because of this.

Accident Insurance

As a participant, you are insured to and from, as well as during, a course/study group.
Under 18’sIf you are under 18, you need permission to attend from a parent or guardian. In order to apply, you must use their personal details.

Processing of Personal Data under the Data Protection Act (PUL)

Medborgarskolan’s work is partly financed with government grants. The Swedish adult education council is the organisation which, on behalf of the government, distributes the grants and monitor operations. Personal numbers are used for statistics and are a requirement for our courses to get government grants. Personal details of the participants in grant-aided activities are collected, de-identified and used for monitoring, grant distribution and research. Statistics Sweden is commissioned to be, on behalf of the adult education council and in accordance with the Data Protection Act, in charge of the records. We also use the information in our customer database for course evaluations, market research and to send you information about upcoming activities. The data may, in exceptional cases, also be given to local/regional government contributors during follow-up activities partly financed by public funds. Apart from the adult education council and Statistics Sweden (as described above), your personal number will not be used by anyone other than Medborgarskolan. By applying to a course/study group, we have your consent to use your personal details as described above.

If you for some reason you cannot provide your personal number, we kindly ask you to contact your course/study group administrator.

For Vocational Educations there are separate terms and conditions.