Miljödiplom Svensk Miljöbas

Ett seriöst och långsiktigt miljöarbete är en självklarhet för oss på Medborgarskolan. Att välja Medborgarskolan ska vara ett hållbart miljöval. För att få en oberoende granskning av vårt miljöarbete och sporras i vårt förbättringsarbete har vi valt att miljödiplomera vår verksamhet enligt Svensk Miljöbas kriterier.

Vad innebär diplomeringen?

Diplomeringen innebär en årlig extern revision av miljöarbetet. Revisorn kontrollerar hur organisationen är uppdaterad och efterlever lagar i miljöbalken och upprätthåller fungerande miljörutiner, samt ger förbättringsförslag inför kommande år.

I december 2017 blev region Öst miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Ett omfattande arbete under året ligger till grund för diplomeringen. Vi har även tillsatt en miljögrupp som arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder inom såväl arbetsmiljö som i den direkta verksamheten.

Miljöpolicy region Öst

Beslutad av regionstyrelsen 2017-08-26

Inledning
Vi, Medborgarskolan region Öst, skapar tillsammans i all vår verksamhet ett livslångt lärande grundat på människans olika behov. Med vår värdegrund, glädje, engagemang och kompetens arbetar vi aktivt för att stärka demokratin.

Policy
Medborgarskolan ska ständigt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Som utgångspunkt och miniminivå för vårt miljöarbete finns de miljölagar och andra krav som vår verksamhet berörs av. Vi ska arbeta aktivt med att förebygga föroreningar och miljöskador från alla delar av vår verksamhet.

Vid alla beslut ska miljöhänsyn vägas in och våra anställda ska ta ett aktivt miljöansvar i det dagliga arbetet. På så sätt säkras möjlighet även för framtida generationer att få möjlighet till en god miljö.

Vårt ständiga förbättringsarbete inriktar sig på följande områden:

  • Att använda resurser effektivt och sträva efter kretsloppsanpassning
  • Kommunicera miljökrav på och önskemål till leverantörer, entreprenörer, samarbetspartners och kursledare
  • Öka medarbetarnas engagemang och kompetens inom miljöområdet
  • Minska miljöbelastningen vid tjänsteresor genom att välja miljövänliga transporter
  • Följa gällande miljölagstiftning och genom att omsätta ny kunskap i praktisk verksamhet ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet

Denna miljöpolicy ska kommuniceras till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Medborgarskolan region Öst.