Upplägg för grundutbildningen

Grundutbildning - Upplägg och kurstider

Introduktionskurs 30 tim

Delkursens mål är att introducera tolkyrket för deltagarna. Den ska deltagaren en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär och de krav som ställs på en professionell tolk. Den ska också ge deltagaren grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Samhällets tolkservice och dess organisation
 • Den yrkesverksamma tolken
 • Kontakttolkens arbetsområden, arbetsvillkor
 • Introduktion till språk och kommunikation
 • Introduktion till tolketik och tolkningstekniker och metoder
 • Den egna kunskapsutvecklingen, studieteknik
 • Speciella tolkningssituationer
 • Vidareutbildning och auktorisation av tolkar
 • Kammarkollegiets ansvarsområde

Samhällstolkning 105 tim (varav 40 tim språkhandledning)

Delkursens mål är att ge deltagarens grundläggande realia och terminologikunskaper inom social- och försäkringsområdet. Deltagaren ska kunna använda och förstå vanligast förekommande facktermer och speciella fraser samt ha kunskaper om och förståelse för tolkning inom berörda ämnesområden.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Det svenska samhället styrelsesättet på lokal, regional, nationell och EU-nivå
 • Det demokratiska systemet i Sverige och hur man kan delta och påverka
 • Individen och familjen i samhället
 • Försäkringar och funktionsnedsättning
 • Socialtjänsten
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad och anställning
 • Skatter
 • Pensioner och pensionärer, äldreomsorgen

Sjukvårdstolkning 120 tim (varav 40 tim språkhandledning)

Delkursens mål är att deltagaren grundläggande realia och terminologikunskaper inom området. Deltagaren ska kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fraser sam ha kunskaper om och förståelse för tolkning inom ämnesområdet.
Delkursens huvudsakliga innehåll:

 • Hälso- och sjukvårdens organisation och ansvarsområden
 • Hälsokontroller samt vanliga undersökningsmetoder
 • Människans livscykel
 • Grundläggande anatomi och sjukdomslära
 • Vanliga behandlingsmetoder och läkemedel
 • Habilitering och rehabilitering
 • Tolkning för barn inom sjukvård

Juridik för tolkar 140 tim (varav 40 tim språkhandledning

Delkursens mål är att ge grundläggande kunskaper i juridik och ge inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer. Kursen ger en översikt över några av de centrala rättsområdena som är vanligast förekommande för tolkning. Deltagaren ska kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fras samt ha kunskaper och färdigheter för tolkning inom ämnesområdet.

Delkursens huvudsakliga innehåll:

 • Det svenska rättsystemets uppbyggnad
 • Rättsväsendet
 • Processrättens grunder
 • Brott och påföljder
 • Individen och lagen
 • Avtal, köp och konsumentskydd
 • Företagsformer
 • Tolkning för barn inom rättsväsendet

Migrationstolkning 60 tim (varav 25 tim språkhandledning)

Delkursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter avseende migration- och asylprocessen samt tolkning hos polisen enligt utlänningslagstiftelsen. Deltagaren ska kunna använda och förstå facktermer och speciella fraser. Delkursen ska även ge deltagaren interkulturell kompetens som kunskaper om jämställdhet, etnicitet, religion och HBTQ-frågor och utifrån detta veta vad det innebär i en professionell tolkningssituation.

Delkursens huvudsakliga innehåll:

 • Migrationsprocessen
 • Asylprocessen
 • Tillstånds- och medborgarskapsärenden
 • Mottagande och integration
 • Tolkning för barn i aylprocessen
 • HBTQ-frågor i samband med asyl och migration

Språkfärdighet – svenska i tolkning 30 tim

Delkursens mål är att ge deltagaren specialiserade kunskaper i svenska språket avseende ordförråd, fraser, idiomatiska uttryck och olika språkbruk. Deltagaren ska även kunna lösa språkliga problem vid översättning mellan käll- och målspråk, samt kunna använda och anpassa språket för att skapa kommunikation mellan parter som har vitt skilda bildningsnivåer och språkbruk.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Grammatik
 • Prosodi och uttal
 • Språksociologi - svenska dialekter, sociolekter med mera
 • Ordförråd, idiomatiska uttryck, ordspråk

Tolketik och tolkningsteknik 60 tim

Delkursens mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter avseende yrkesrollen som tolk. Deltagaren ska kunna tillämpa tolketik och tolkningstekniker samt ha kunskap i olika tolkningsmetoder. Deltagaren ska ha kunskaper om vilka problem som kan uppstå under tolkning och hur dessa hanteras. Deltagaren ska känna till aktuell tolkningsteori.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Tillämpa god tolksed
 • Lagstiftning som reglerar tolkens arbete
 • Fördjupade kunskaper om tolkningstekniker
 • Kunskaper om konsekutiv tolkning och andra tolkningsmetoder
 • Tolkningsteori
 • Situationsanpassad tolkning

Kurstider

Utbildningen läggs upp lite olika beroende på om den sker på folkhögskola eller studie­förbund och om det är en utbildning med ett stort antal lektioner på plats eller en distans­utbildning med ett mindre antal närträffar på folkhögskola.

Medborgarskolan Malmö har så kallat ”på plats”-undervisning tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 16.30-19.15 och vissa helger (språkhandledning) 09.00-16.30.

Sista ansökningsdag 15 mars 2016

Ansökningsblankett kursstart 2 maj 2016 - Word-fil

Ansökningsblankett kursstart 2 maj 2016 - Pdf-fil

Förkunskaper och urval

Du ska ha gymnasiutbildning från Sverige eller ditt hemland och betyg i svenska B/svenska 2. Ett första urval görs utifrån utbildning och de sökandes tolkspråk. Före utbildningen anordnas ett förkunskapstest under en dag i svenska och tolkspråket samt samhällskunskap, och du får information om utbildningen. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet samt med ledning av de sökandes tolkspråk.
Kostnader och ersättningar Innan du påbörjar den ett- eller tvåårig grundutbildning ska du betala en depositions­avgift på 1000 kronor som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. Totalt kostar hela utbildningen 3600 kr. Allt studiematerial ingår. Våra kurslokaler finns på Hans Michelsensgatan 6A i Malmö bakom Slagthuset. Närmaste busstation är Malmö Högskola - Orkanen eller Centralstationen.
Läs de vanliga frågorna kring tolkutbildningen Med åren har vi sammanställt de mest vanliga frågorna som ställs inför ansökan och om tolkutbildningen.

Pågående utbildning

Grundläggande kontaktutbildning pågår för fullt, enligt tidigare läroplan. Social- och sjukvårdstolkning är klar. Efter sommaren startar vi med juridisk grundkurs. Vill du komplettera din kontakttolkutbildning med till exempel språkhandledning erbjuder vi i Malmö arabiska, persiska och engelska. Ring Renée Andersson om du önskar mer information 0760-23 61 08 eller mejla renee.andersson@medborgarskolan.se.

Komplettering av grundutbildning

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen, från tidigast 2006, och saknar något ämnesområde, kan du söka till delkurs för komplettering. Se här.

NYHET - Validering av gammal tolkutbildning

Under hösten blir det möjligt att ansöka om validering av gammal tolkutbildning el av annan tolkutbildning än grundutbildningen för att få samma kvalifikationer (GT-tolk). Denna validering står också under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn och innebär att du har möjlighet att få din kompetens som tolk bedömd för att få papper på att du har samma kvalifikationer som de som gått grundutbildningen.
Ansökan och mer info kommer löpande på denna sida allt eftersom möjligheten utvecklas. Se äv www.blitolk.nu