Valideringsprocess

Information om validerings- och arbetsprocessen

Du har ansökt om validering gentemot den grundutbildning för kontakttolkar som står under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn.

Processen i valideringen är följande:

Ansökan och kartläggninssamtal

Du har skickat in en ansökan om validering och nu har du fått en inbjudan till ett kartläggningssamtal.
Till detta samtal tar du med dig självskattning, fallstudier och en kompetenskartläggning som du redan fyllt i hemma. Blanketter för detta finns i ditt mail som bifogade filer. Viktigt i detta sammanhang är att du klart och tydligt redogör för tolkningar du genomfört och i vilka sammanhang.
Under samtalets gång kartlägger vi "ditt liv som tolk" tillsammans med dig.

Resultat av kartläggningssamtal

Det finns olika rekommendationer som vi ger dig efter kartläggningssamtalet:

  • Att du får ett kompetensbevis direkt. Du har påvisat dina kunskaper som tolk på ett sådant sätt att vi är säkra på att du har samma kompetens som de som gått grundutbildningen (MYH's) har.
  • Att vi behöver fördjupa oss i dina kunskaper för att bli säkra på vad du kan och föreslå en eller flera prövningar, ex rollspel i sjukvårdtolkning, terminologiprov i juridik och/eller realia prov. Vi vill då se hur du som tolk löser uppgiften att tolka något/några sammanhang både språkmässigt och tolktekniskt.
  • Att du behöver komplettera dina kunskaper innan prövning med en eller flera delkurser/språkhandledning alternativt gå hela grundutbildningen.

Prövningens resultat:

  • kan påvisa kan att du har kunskapsluckor och måste rekommenderas att gå en el flera kompletterande delkurser alt språkhandledning, kanske t o m hela grundutbildningen.
  • kan leda till att vi blir säkra på dina kunskaper och att du får ett kursbevis.

Dokumentation

Vi dokumenterar allt enligt sk portfoliomodell. Alla dina handlingar sparas (ansökan, fallstudier, självskattning, ev prövningar etc) för att vid en ev kvalitetsgranskning från samordnare/Myndigheten för yrkeshögskolan finnas kvar som underlag. En slutdokumentation görs också med ditt resultat.

Vad din kompetens bedöms gentemot

Din kompetens bedöms gentemot grundutbildningens lärande mål.

Kompletterande utbildningar

Vi erbjuder alltid kompletterande utbildningar – delkurs realia och/eller språkhandledning.

Tidsomfattning

Max ett år från första kartläggningssamtalet, i de flesta fall ca 3 månader.