Diskriminering, mångfald och likabehandling

En man och två kvinnor samtalar

Våra egna attityder och värderingar påverkar vår syn både på oss själva och andra och avgör också hur vi agerar och interagerar som kollega, chef, ledare och organisation. Den här utbildningen ökar din medvetenhet om hur en inkluderande miljö bidrar till ökad verksamhetsnytta samt om hur egna föreställningar och beteenden påverkar organisationens möjlighet att uppnå detta.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
En heldag.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som är arbetsgivare, arbetstagare, chef, jobbar med HR eller är ansvarig för mångfald och jämställdhet.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Kursen kommer att ge dig kunskaper i arbetet med att förebygga diskriminering och främja mångfald. Du kommer som arbetsgivare eller arbetstagare veta vilka lagar du måste följa och vilka skyldigheter och rättigheter du har gentemot din arbetstagare respektive arbetsgivare. Kursen ger vidare kännedom om aktiva åtgärder och jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplaner som kan implementeras på arbetsplatsen.

INNEHÅLL
Utbildningen ökar din medvetenhet om hur en inkluderande miljö bidrar till ökad verksamhetsnytta samt om hur egna föreställningar och beteenden påverkar organisationens möjlighet att uppnå detta. Bemötande såväl internt som externt diskuteras.

Vidare får du kunskap i gällande lagstiftning, genomgång av arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter respektive rättigheter, tips på vad som kan ingå i en jämställdhets- och likabehandlingsplan, lönekartläggning och hur förebyggande arbete ska bedrivas.

Under utbildningen varvas teoriavsnitt med praktiska övningar och gruppvisa diskussioner. Du får underlag i form av PowerPoint-bilder, övningar och diskussionsfrågor som du kan använda på din egen arbetsplats.