Hållbarhet

Medborgarskolans tre hållbarhetslöften

Tre symboler med våra hållbarhetslöften

Medborgarskolan är en ideell organisation som sedan länge jobbar med folkbildning. Folkbildning är ett viktigt samhällsåtagande. Att ta vårt samhällsansvar fullt ut innebär för oss att systematiskt jobba för ökad hållbarhet - socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Vägen är lång och arbetet tar tid, men att bidra till en bättre värld är för oss en prioriterad fråga.

Vi vill jobba långsiktigt, ärligt och respektfullt. Det innebär att vi vill jobba med hjärtat - för en frisk jord och ett friskt samhälle, där alla får plats och ingen lämnas utanför.

Medborgarskolans arbete styrs av våra tre hållbarhetslöften, se ovan.

FN:s Global Compact

Logo Global CompactFör att få en oberoende extern kontroll och arbeta allt mer systematiskt med frågor kring hållbarhet och samhällsansvar, har Medborgarskolan Väst valt att ansluta sig till FN:s principer för hållbara organisationer, Global Compact. Det är ett sätt för oss att ta ställning och visa att vi åtar oss att uppfylla kraven i Global Compacts principer.

FN:s Global Compact bildades 1999 på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan som en hjälp för företag och organisationer som vill visa att man tar ett samhällsansvar i sin verksamhet. Global Compact består av 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Läs mer om Global Compact till exempel på regeringens hemsida
www.regeringen.se eller på FN:s hemsida www.unglobalcompact.org

Global Compacts 10 principer

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Företagen bör stödja och respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och
Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbets- och anställningsförhållanden
Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,
Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete,
Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete och
Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö
Princip 7: Företagen bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,
Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption
Princip 10: Företagen bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressnng och bestickning.

Bild av Global Compacts 10 principer

Vad är CSR?

CSR är förkortning för Corporate Social Responsibility (= samhällsansvar) och innefattar en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhället - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Till grund för en organisations CSR-arbete ligger ett etiskt ställningstagande, dvs ett medvetet val att aktivt ta sitt samhällsansvar och arbeta för en bättre värld.

CSR Västsverige

Medborgarskolan är också medlemmar i CSR Västsverige, ett västsvenskt forum som verkar för goda synergier mellan affärer och samhällsansvar. CSR Västsverige erbjuder sina medlemmar stöd, nätverk och mötesplatser beträffande CSR-frågor.

Miljö

Medborgarskolan jobbar aktivt för en långsiktigt hållbar utveckling inom området miljö, genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Miljödiplomering

Logo Miljödiplom Svensk MiljöbasMedborgarskolan har länge värnat om miljön och därför känns det som en naturlig utveckling att arbeta mer systematiskt med dessa frågor med hjälp av materialet från Svensk Miljöbas. Målet är en miljödiplomering av verksamheten i hela organisationen.

Idag är tre av åtta av Medborgarskolans regioner miljödiplomerade:
Region Väst, region Syd och region Mälardalen.

Miljödiplomering är en standardiserad metod utfärdad av Svensk Miljöbas för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar i miljöarbetet. När verksamheten uppfyller kraven belönas man med ett miljödiplom.

Miljödiplomeringen leder även till att verksamheten:
• får ordning och reda genom struktur och uppföljning
• sparar pengar genom effektivare användning av resurser
• får engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet
• får ökad konkurrenskraft genom att miljöanpassa verksamheten.

Grön Flagg

Logo Grön FlaggVår verksamhet inom skola/förskola har istället valt att certifiera sig enligt kraven i Grön Flagg, som är ett verktyg för skolor och förskolor att arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med eleverna och barnen.

Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg för en hållbar utveckling i skola och förskola. Varje skola/förskola bestämmer själva sina Grön Flagg-teman utifrån skolans/förskolans förutsättning och barnens önskemål och är en del av det pedagogiska arbetet med barnen.

Alla Medborgarskolan Västs förskolor är idag certifierade enligt kraven i Grön Flagg. Franska Skolan Göteborg (grundskola) håller på att förbereda sig för certifiering.

Grön Flagg adminstreras av stiftelsen Håll Sverige Rent. Läs mer om Grön Flagg på www.naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/gron_flagg