Miljödiplomering i Väst

Miljödiplomering

Sedan våren 2014 är verksamheten i hela Medborgarskolan Region Väst miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas kriterier. I miljödiplomeringen ingår en miljöutredning samt att man tagit fram och arbetar efter en rad miljörutiner som till exempel miljöanpassade inköp, kemikalie- och avfallshantering samt att man sätter upp miljömål för att förbättra verksamheten.

Enligt Kerstin Åsberg, kvalitet och miljöansvarig på Medborgarskolan Region Väst, så är miljödiplomeringen ett bevis på att Medborgarskolan nu på ett mer strategiskt och samordnat sätt arbetar med miljöfrågorna i verksamheten. Det var också mycket värdefullt, fortsätter Kerstin Åsberg, att få en utomstående experts synpunkter på vårt miljöarbete.

– Vid själva miljödiplomeringstillfället, som genomfördes av Miljöförvaltningen i Göteborg, fick vi ytterligare idéer och råd som vi kommer att arbeta vidare med i hela regionen, berättar Kerstin. Ett konkret exempel vi arbetar med just nu är hur vi kan bli ännu bättre på att sprida information till våra deltagare på målarkurser om hur man kan undvika färger som innehåller tungmetallen kadmium (se www.medborgarskolan.se/miljovanligt_maleri).

Medborgarskolan har länge värnat om miljön och därför kändes det som en naturlig utveckling att arbeta mer systematiskt med dessa frågor med hjälp av materialet från Svensk miljöbas. Man anser att det är viktigt att alla typer av verksamheter verkligen drar sitt strå till stacken i denna fråga.

Miljödiplomering är en standardiserad metod utfärdad av Svensk miljöbas för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar i miljöarbetet. När verksamheten uppfyller kraven belönas man med ett miljödiplom.

Miljödiplomeringen leder även till att verksamheten:
• får ordning och reda genom struktur och uppföljning
• sparar pengar genom effektivare användning av resurser
• får engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet
• får ökad konkurrenskraft genom att miljöanpassa verksamheten.