Styrdokument

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2014/2015

Skollag (2010:800)

Läroplan för förskolan Lpfö 98,16

Förskolan är till för ditt barn (svenska)

Förskolan är till för ditt barn - english (The preschool is for your child)

Barnkonventionen