Styrdokument

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2017-2018

Skollag (2010:800)

Läroplan för förskolan Lpfö 98,16

Förskolan är till för ditt barn

Förskolan är till för ditt barn - english (The preschool is for your child)

Barnkonventionen