Styrdokument

Ordningsregler

Ledighetspolicy

Skollag (2010:800)

Läroplan för förskolan Lpfö 98,10

Rättelseblad Läroplan Lpfö 98,10

Förskolan är till för ditt barn

Barnkonventionen

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Policy nötallergi