Navigation och sjöliv

Att angöra en brygga
Vi övar båtkörning, tilläggning i natur­hamn och vid kaj och bryggförtöjning, man överbord, kompassdeviering. Vi går igenom säkerhetsutrustning och åtgärder vid motorstopp

Att angöra en brygga
Alla ombordvarande bör kunna hante­ra båten på ett betryggande sätt, såväl nautiskt som manövermässigt. Vi övar båtkörning, tilläggning i naturhamn respektive vid kaj och bryggförtöjning, man över bord, kompassdeviering samt säkerhetsutrustning och åtgärder vid motorstopp. 

Att angöra en brygga
Vi inom Medborgarskolan Sjöliv häv­dar att alla ombord ska kunna hantera båten såväl nautiskt som manövermäs­sigt. Då får också alla ombord fullt ut­byte av sin båtsemester. Det är också en säkerhetsfaktor ? faller någon i sjön ska kvarvarande ombord kunna bärga den som ligger i sjön på rätt sätt. Kur­sen innehåller moment som förtöjning och knopar, manövrer i båt och natur­hamnar, kontroll av kompassen (om den visar fel), säkerhetsutrustning, åt­gärder vid motorstopp m m.

Kursen anordnas under en eller två dagar ombord på en lagom stor fritids­båt med plats för 6-8 personer. 

Brand ombord
Vad gör du vid brand ombord? I kur­sen får du grundläggande kunskaper i att förebygga och minska skadorna vid brand.

Båtmekanikerintyget
De flesta sjöräddningsuppdragen orsakas av motorstopp i fritidsbåtar beroende på att båtägaren inte kunnat avhjälpa ofta mycket enkla fel. Du lär dig att sköta din motor och veta hur den fungerar, kunna söka och åtgärda enklare fel. Vi följer NFB:s kursplan för Båtmekanikerintyg. 

Båtmekanikerintyget
Många sjöräddningspådrag sker på grund av motorstopp i fritidsbåtar. Ett motorstopp kan lätt undvikas eller kla­ras av om båtägaren själv har någon kunskap om sin motor. NFB har fast­ställt kursplanen för Båtmekanikerinty­get. Det är en grundkurs och du behö­ver inga förkunskaper. Utbildningen ger dig en allmän information om såväl diesel- som bensinmotorer och om hur du själv ska kunna avhjälpa enklare fel, som t ex impellerbyte och luftning av en dieselmotor, åtgärder vid bensin­stopp och filterbyten. Dessutom ingår information om olika typer av båt­värmare, båtkök (både sprit- och gasol­kök), brandsläckare m m - alltså en all­roundkurs. Prov för Båtmekanikerinty­get anordnas i anslutning till kursen.

Båtmekanikerintyget
Många sjöräddningsuppdrag sker på grund av motorstopp i fritidsbåtar, något som lätt kan undvikas eller klaras av om någon ombord har kunskap om mo­torn. NFB (Nämnden för båtlivsut­bildning) har fastställt kursplanen för Båtmekanikerintyget. Du behöver inte ha några förkunskaper. Kursen ger dig en allmän information om såväl ben­sin- som dieselmotorer och du lär dig att avhjälpa enklare fel, t ex impeller­byte, luftning av en diesel, filterbyten och åtgärder vid bränslestopp. I anslut­ning till kursen anordnas prov för Båt­mekanikerintyget. 

Båtmekanikerintyget
Båtmekanikerintyget ger dig de kun­skaper du behöver för att ta hand om motorn i din fritidsbåt och åtgärda de fel som eventuellt kan uppstå. I kursen ingår praktik i verkstad.

Dieselmotorkurs
Dieselkursen ger dig inblick i dieselns funktioner. Vad som tas upp är brand, bränsle, laddluft, turbo, luftning, olje­byte, filterbyte, backslag och propeller. Vi går också igenom impeller- och fil­terbyte, provisoriska lagningar, felsök­ning m m.

Dieselmotorkurs
Detta är en intensiv helgkurs där vi en­bart går igenom dieselmotorn. Vi tar upp brand, bränsle, turbo, laddluft, luftning, oljebyte, nödstopp och nöd­start, backslag och propeller, impeller- och filterbyte, oljebyte, provisoriska lagningar, felsökning m m.

Elström ombord
Ur kursinnehållet: Båtens elsystem och elutrustning, båtens generator, ladd­ning m m. Vilka kablar ska användas? Säkerhets- och larmsystem ombord, lagar och bestämmelser, ström från solceller ? hur länge räcker batteriet? Vi går också igenom praktiska beräk­ningar, brandkunskap, vindkraft om­bord, landström, effektström, spän­ning, resistans, nödutrustning.

Fartygsbefäl klass VIII
Fartygsbefäl klass VIII är en yrkesinrik­tad vidareutbildning som ger dig rätt att föra befäl på fartyg mindre än 20 bruttoenheter i inre fart. Du behöver ha denna kompetens om du vill utnytt­ja din båt i charterverksamhet, om du vill köra en mindre taxibåt i skärgår­den, då med rätt att ta upp till 12 pas­sagerare, eller om du är yrkesfiskare. Du måste ha aktuella kunskaper mot­svarande kustskepparintyg. Utbild­ningen genomförs i samarbete med en sjöfartshögskola.

Förarintyget
För att du ska kunna färdas säkert inomskärs fordras både teoretiska och praktiska kunskaper i navigation, sjömanskap, sjösäkerhet, sjövett och miljövård. Lär dig vad som behövs för att få Förarintyget.

Förarintyget
Förarintyget är första steget i Medborgarskolan Sjölivs kursstege. Kursen innehåller grunderna i navigation, de vanligaste sjövägsreglerna, tips om lämplig utrustning ombord, båthantering, sjömanskap m m. Praktikpass ingår i alla navigationskurser under både dag och mörker.

Förarintyget
Kursen innehåller allt för Förarintyget - navigeringens grunder, viktiga regler till sjöss, båthantering, rätt utrustning, sjömanskap m m.

Förarintyget
Målet är att kunna vara skeppare på fritidsbåt i svenskskyddat vatten. Kursen ger dig kunskap om en säker och trivsam båthantering, rätt utrustning, sjömanskap m m. Båtpraktik är ett viktigt inslag.

Förarintyget
Vare sig du har stor eller liten båt bör alla ombord kunna hantera båten för en säker båtfärd inomskärs. Du får lära dig navigeringens grunder, båthantering, rätt utrustning, sjövett och miljövård.

Förarintyg
Du har inte använt dina navigationskunskaper på ett tag och känner att du måste friska upp dem. Vi går igenom sjövägsregler, utprickning, symboler och beteckningar i sjökort, kurser och bäringar m m.

Förarintyget
Förarintyget är första steget i det du behöver känna till för en säker och trivsam båtfärd inomskärs. Kursen innehåller grunderna i navigation, de vanligaste sjövägsreglerna, tips om lämplig utrustning ombord, båthantering, sjömanskap m m. OBS! Förarintyget kan ge rabatt på din båtförsäkring.

Förarintyget
För att du ska kunna färdas säkert inomskärs fordras både teoretiska och praktiska kunskaper i navigation, sjömanskap, sjösäkerhet, sjövett och miljövård. Styrbord, babord, prickar och enslinje - begreppen är många att hålla reda på, men allt blir enkelt att förstå när en kunnig ledare undervisar. Du lär dig navigera inomskär med en mindre fritidsbåt.

Förarintyget
Stor eller liten båt - för en säker båtfärd bör alla ombord kunna hantera båten. Du lär dig grunderna i navigering, de vanligaste sjövägsreglerna, rätt utrustning, sjömanskap, sjövett och miljövård.

Förarintyget
Inga förkunskaper behövs. Du lär dig att läsa sjökort och lägga ut kurser. Utprickning, sjövägsregler, fyrkaraktärer, sjövett och sjösäkerhet med mera ingår.

Förarintyget på distans
Distanskursen har samma innehåll som vår vanliga förarintygskurs, men du studerar till största delen hemma med hjälp av din dator och kommunicerar med din lärare via e-post under kursens gång. Kursen omfattar fyra träffar, en vid kursstart för att lära känna materialet, två avstämningsträffar under kursen och en uppföljningsträff. Sex timmars båtpraktik ingår.

Gast ombord
Målet är att du ska kunna hantera en liten båt eller fungera som gast ombord på en segel- eller motorbåt. Du vill kanske ut för att njuta av sjön tillsam­mans med familj eller vänner. Kursen ger dig elementära kunskaper i naviga­tion och sjövett så att du känner dig trygg ombord i den nautiska miljön. När du har de här kunskaperna blir du inte gäst ombord utan gast ombord!

GPS-navigation
Kursen ger dig möjligheter att effektivt utnyttja hela registret i din GPS och inte bara positioner och kurser. Vi tar också upp hur man kan samköra med andra instrument, radar, plotter etc. Kursen omfattar fyra teorisammankomst­er och fyra timmar praktik ombord. Vi förut­sätter att du har Förarintyget.

GPS-navigation
Lär dig utnyttja din GPS till fullo utan att fastna i svårlästa manualer. Kursen ger dig möjlighet att utnyttja hela re­gistret i din GPS och inte bara positio­ner och kurser. Du får också lära dig hur du kan samköra med andra instru­ment, radar, plotter m m. Kursen om­fattar 2x3 studietimmar och ett prak­tikpass ombord. Förkunskaper: Förar­intyg.

GPS-navigation
Du som har en navigator ombord, kan du alla funktioner den har? Vi går igenom waypoints, olika navigatorers täckningsområden, antenn, störningar m m. 

Kustskepparintyget
Kustskepparintyget är en påbyggnad på Förarintyget. Du får lära dig mer om lanternor, fyrar, kompass, bestickfö­ring, miljö m m. Kustskepparintyget ger dig behörighet att framföra fritids­skepp (12x4m).

För att få ta Kustskepparintyget måste du minst en månad tidigare ha avlagt Förarintyget.

Kustskepparintyget
Kustskepparintyget är en påbyggnad på Förarintyget. Du får lära dig mer om lanternor, fyrar, kompass, bestickfö­ring, miljö m m. Kustskepparintyget är ett krav för att få föra båt större än 12x4 m.

Kustskepparintyget
Kursen är en direkt fortsättning på Förarintyget. Du får fördjupade kun­skaper i navigation och sjökortsarbete. Du lär dig mörkernavigering, instru­mentnavigering samt sjösäkerhet för gång utomskärs och på öppet vatten. Efter kursen kan du avlägga prov för Kustskepparintyget.

Kustskepparintyget
Kursen innehåller allt för Kustskeppar­intyget. Du har Förarintyget och ditt intresse för båtlivet är väckt. Nu fun­derar du kanske på att göra en längre båtfärd utomskärs till Åland, Finland, Baltikum, Danmark, Tyskland eller Polen. Kustskepparkursen ger dig all den kunskap och information du be­höver, bl.a. ingår navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering och säkerhet ombord under färder över öppet hav. Kursen är en direkt fort­sättning på Förarintyget.

Kustskepparintyget är ett krav för att få föra båt större än 12x4 m. Kur­sen omfattar tio sammankomster i lektionssal, en expertsammankomst Olycksfall ombord och ett mörkernavi­geringspraktikpass ombord. Säkerhet ombord, Olycksfall ombord samt fyra timmar båtpraktik ingår i kursavgiften.

Kustskepparintyget
Ditt intresse för båtliv är väckt, du har Förarintyget och tillgång till en så stor båt att du kan göra något längre semes­terkryssningar, kanske ut över öppna vatten. Kustskepparintyget är då den naturliga fortsättningskursen efter Förarintyget.

Medborgarskolan Sjöliv ger dig den kunskap du behöver för att på ett sä­kert sätt kunna genomföra en långfärd med motor- eller segelbåt. Målet kan vara Åland, Finland, Baltikum, Dan­mark eller Norge. Du lär dig utom­skärsnavigering, mörkernavigering och mycket om säkerhet ombord under färder över öppet hav. Ett fyratimmars mörkernavigeringspass anordnas i an­slutning till kursen.

Kursen följer NFB:s kursplan. För att avlägga prov för Kustskepparintyget krävs att du först har Förarintyget och ett intyg på båtpraktik enligt NFB:s anvisningar. Observera att det enligt lag krävs Kustskepparintyg för att föra en fritidsbåt större än 12x4 m!

Kustskepparintyget
Kursen är en direkt fortsättning på Fö­rarintyget. Du får fördjupande kunska­per i navigation och sjökortsarbete och kan avlägga prov för Kustskepparintyg. Prov för Kustskepparintyg utförs av en av Sjöfartsverket utsedd examinator mot särskild avgift.

Kustskepparintyget
Kustskepparintyget ger dig den kun­skap du behöver för att kunna genom­föra en långfärd med motor- eller se­gelbåt. OBS! Enligt lag krävs det Kust­skepparintyg för att föra en fritidsbåt större än 12x4 m.

Kustskepparintyget
Du som på ett säkert sätt vill njuta av våra vidsträckta svenska kuster och kanske besöka våra grannländers ham­nar behöver navigationskunskaper ut­över Förarintyget. Kustskepparintyget ger dig den kunskap du behöver för att genomföra en långfärd.

Manöverintyg för högfartsbåtar
För att rätt kunna hantera och navigera en båt som går över 20 knop, en hög­fartsbåt, krävs att du kan en hel del, som t ex körteknik och sjökortsprepa­rering. Kursen är alltså inte avsedd för tävlingsåkare utan riktar sig till alla ägare av vanliga fritidsbåtar som hard­top och pulpitbåtar, dvs alla motorbå­tar som gör över 20 knop. NFB har fastställt kursplanen, mycket för att minska alla olyckor med snabba mo­torbåtar. I kursen ingår också en prak­tikdel med möjlighet att öva körteknik. Efter kursen kan du avlägga prov för Manöverintyg för högfartsbåtar.

Manöverintyg för högfartsbåtar
Manöverintygskursen ger dig de kun­skaper du behöver för att på ett säkert sätt kunna utnyttja och hantera en snabb båt.

Manöverintyg för högfartsbåtar
En kurs i sjömanskap och manövrering speciellt för dig som tänker skaffa eller redan har en snabbgående motorbåt. Vi följer NFB:s kunskapsfordringar för Manöverintyg för högfartsbåtar.

Motorkunskap - allt för Båtmekanikerintyget
Inga förkunskaper krävs! Kursen ger dig en allmän information om såväl diesel- som bensinmotorer och om hur du själv ska kunna avhjälpa enklare fel ombord. Det kan vara impellerbyte eller luftning av en dieselmotor, åtgär­der vid bensinstopp och filterbyten. OBS! 40 % av alla sjöräddningsupp­drag beror på motorfel. I kursen ingår också information om olika typer av båtvärmare, båtkök, brandsläckare etc. Kursplanen följer NFB:s krav och efter avslutad kurs kan du avlägga prov för Båtmekanikerintyg.

Motorkunskap
De flesta sjöräddningsuppdragen orsa­kas av motorstopp i fritidsbåtar be­roende på att båtägaren inte kunnat avhjälpa de enklaste felen. Du lär dig att sköta båtmotorn och veta hur den fungerar och att söka och åtgärda lättare fel.

Motorkunskap
Du lär dig hur du själv kan avhjälpa lättare fel, t ex impellerbyte, luftning av dieselmotor, filterbyte och åtgärder vid bränslestopp. Kursen omfattar en eller två kvällar teori och därefter ett veckoslut från lördag morgon till sön­dag kväll.

Motorkunskap
Hur fungerar din båtmotor? Du får lära dig funktion, underhåll och felsök­ning, vad du kan göra själv och hur du gör. Du får tips på hur du bäst sköter en inom- eller utombordsmotor. Vi går också igenom kyl-, tänd- och bränsle­system.

Mörkernavigering
Teoridelen kommer bl.a. att behandla förberedelser för mörkernavigering, val av färdväg, fyrkaraktärer och skepps­ljus, säkerhetsaspekter m m. Kursen omfattar sex timmar teori och avslutas med ett praktikpass på fyra timmar.

Mörkernavigering
Ta chansen nu i höst och repetera och praktisera mörkernavigering! Vi repete­rar teorin under en kvällssamman­komst och praktiserar ombord under ett fyratimmarspass. Förkunskaper: Förar- eller Kustskepparintyget. 

LRC - Long Range Certificate
Detta certifikat måste du ha för att få använda radiostationer för sjöradiotra­fik på VHF-, MF-, och HF-banden. MF och HF används där VHF inte når till land.

VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate/LRC ? Long Range Certificate)
Radiointyg finns i två nivåer. VHF-certifikat (SRC ? Short Range Certi­ficate) krävs för att få använda en VHF-apparat. MF-/HF-certifikat (LRC ? Long Range Certificate) ger kompetens att utöver VHF också använda apparater inom MF- respek­tive HF-banden. 

VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate/LRC ? Long Range Certificate)
Veckoslutskurs för dig som tänker skaffa VHF radiotelefon. Hos oss får du lära dig använda den. Radiointyg finns i två nivåer. SRC-certifikat krävs för att få använda en VHF-apparat. LRC-certifikat ger kompetens att utöver VHF också använda apparater inom MF- respektive HF-banden.

Radarintyg för fritidsbåt
För att få fullt utbyte av din radar måste du känna till vilka egenskaper den har och hur den används för po­sitionsbestämning och navigering i skärgård. Enligt regel 7 i de internatio­nella sjövägsreglerna är detta ett krav. Vi följer NFB:s kursplan för Radarin­tyg. 

Radarintyg för fritidsbåt
För att få fullt utbyte av din radar måste du känna till vilka egenskaper den har och hur den rätt ska användas för positionsbestämning. Kursen är såväl teoretisk som praktisk. Praktiken sker ombord och varje kursdeltagare får möjlighet till självständig radarnavi­gering. Kursplanen följer NFB:s krav och efter avslutad kurs kan du avlägga prov för Radarintyg för fritidsbåt.

Radarintyg för fritidsbåt
Radar blir allt vanligare på fritidsbåtar, priserna har gått ner och utbudet är stort. För att få fullt utbyte av din ra­dar måste du känna till vilka egenska­per den har och hur den rätt ska an­vändas för positionsbestämning. NFB har fastställt kursplanen och målet med utbildningen och intyget är att öka kunskaperna om riktig användning av radar i fritidsbåt och därmed minska riskerna för olyckor vid radarnavige­ring.

Kursen är såväl teoretisk som prak­tisk. Praktiken sker ombord och varje kursdeltagare får minst en timme för självständig radarnavigering. Efter kur­sen har du möjlighet att avlägga prov för Radarintyg.

Radarintyg för fritidsbåt
Kursen innehåller teori och praktik med småbåtsradar, GPS-navigatorer, sjökortsplotter, sjökortsprogram och digitala sjökort. Efter kursen har du möjlighet att avlägga prov för Radarin­tyg.

Segling
Du lär dig grunderna i seglingsteori, att styra och skota i halvvind och på kryss, slör och läns, att lägga till vid brygga och svajboj för segel, väjnings­regler i teori och praktik, man över-bord, tyda väderprognoser, knopar m m.  

Seglarintyg 1
Seglarintyg 1 är för dig som är nybörja­re. Här får du lära dig det grundläg­gande inom segling. Vi följer NFB:s kunskapskrav.

Seglarintyg 2
Seglarintyg 2 är en fortsättningskurs där du fördjupar dina kunskaper i seg­ling. Vi följer NFB:s kunskapskrav.

Seglarintyg 3
Seglarintyg 3 är för dig som vill lära dig ?nästan allt? och även segla utom­skärs. Vi följer NFB:s kunskapskrav.

Sjömanskap
Kursen är en fördjupning av Förarinty­get. Du lär dig många olika praktiska moment, båthantering, skrov och rigg, skärgårdsnavigering, knopar och tåg­virke, båtvård och om möjligt studie­besök på ett segelmakeri eller båtvarv. Avslutande sammankomst sker om­bord med praktiska tillämpningsöv­ningar.

Säker båt
Öka säkerheten till sjöss genom att lära dig vilka fel och brister som kan finnas på en båt och vad man kan göra för att rätta till dem. Vi går igenom Svenska Båtunionens och Sjöfartsverkets krav på fritidsbåtar. I kursen ingår också praktisk övning där båten säkerhetsin­spekteras.

Utsjöskepparintyget
Utsjöskepparkursen ger dig de grund­läggande kunskaper som behövs för att genomföra en längre resa med fritids­fartyg utmed kontinenterna.

Utsjöskepparintyget
En lyckad långfärd i europeiska farvat­ten kräver mycket av skeppare och be­sättning såväl till sjöss som på kanaler och i hamnar. Vi går igenom allt du behöver kunna för att avlägga prov för Utsjöskepparintyget.

Utsjöskepparintyget
Målet är att kunna planera och genom­föra en långfärd som skeppare på en fritidsbåt i alla kustnära vatten. Det har blivit allt vanligare att ta sig ner till Medelhavet med egen båt. Kursplanen för Utsjöskepparintyget är fastställd av NFB och omfattar allt du behöver kän­na till för en säker färd utmed konti­nenterna. 

Utsjöskepparintyget
En lyckad långfärd i europeiska far­vatten kräver mycket av skeppare och besättning såväl till sjöss som på kana­ler och i hamnar. Särskild vikt läggs vid kunskaper om tidvatten, meteorologi, säkerhet, sjukvård och nödvändiga skeppspapper. Efter avslutad kurs kan du avlägga prov för Utsjöskeppar­intyget.

Utsjöskepparintyget
Kursen omfattar tidvattenberäkning, nautiska publikationer, radiokommu­nikation, in- och utklarering i olika länder, tips om utrustning samt infor­mation om vad som gäller för färd på kanaler och genom slussar. 

Utsjöskepparintyget
Kursen är en direkt fortsättning på Förarintyget och Kustskepparintyget. Du får fördjupade kunskaper i navi­gation och sjökortsarbete. Du lär dig mörkernavigering, instrumentnavige­ring samt sjösäkerhet för gång utom­skärs och på öppet vatten. 

Utsjöskepparintyget
Det har blivit allt vanligare att ta sig ner till Medelhavet med egen båt. Utsjöskepparintyget omfattar allt du behöver veta för att göra en säker färd. Minst ett par sammankomster ägnas åt tidvattenberäkningar, men vi går också igenom utrustning, nautiska publika­tioner, radiotrafik och information om vad som gäller för färder på kanaler och genom slussar.

Kursplanen följer NFB:s krav och efter avslutad kurs kan du avlägga prov för Utsjöskepparintyget. 

Utsjöskepparintyget
Fler och fler båtintresserade planerar och genomför långfärder längs Europas kuster och genom kanalerna ner till Medelhavet. Utsjöskepparkursen om­fattar allt du behöver veta för att kunna planera och genomföra en färd till Me­delhavet. Kunskap om tidvattenberäk­ningar utgör ett viktigt inslag i utbild­ningen liksom genomgång av nautiska publikationer, tips om utrustning, radiokommunikation, in- och utklare­ring i olika länder samt information om vad som gäller för färder på kanaler och genom slussar.

Kursplanen är fastställd av NFB och efter kursen har du möjlighet att avlägga prov för Utsjöskepparintyget.

Oceanskeppare
Du som tänker ge dig ut på världsha­ven bör även kunna fastställa din po­sition genom astronomiska observatio­ner - satellitnavigatorn kan haverera! Du får bland annat lära dig bestämma ortlinjer med hjälp av sextanthöjder på solen, månen, planeterna och stjärnor­na. 

Oceanskeppare
Även om det i dag finns avancerade satellitnavigeringssystem måste den säkerhetsmedvetne kunna bestämma sitt läge med hjälp av en sextant och observationer av sol, måne och plane­ter. Detta är den klassiska metoden som också ger dit intellektuell stimu­lans och en personlig tillfredsställelse, när du väl behärskar konsten.

Oceanskeppare
Många tar numera ledigt något år för att segla till Västindien eller kanske rent av jorden runt. Med dagens avan­cerade satellitnavigeringssystem är det inte så svårt att bestämma sitt läge ute på oceanerna, men den säkerhetsmed­vetne oceanseglaren vill trots allt kunna bestämma sin position med hjälp av sextant och observationer av sol, måne och planeter. Inriktningen på den här kursen är ren astronomisk navigation. Du får lära dig att beräkna ditt läge ge­nom att mot en fingerad höjdobservation av sol, måne eller någon planet gå in i aktuella tabellverk. Detta är den klassiska metoden som också ger dig en intellektuell stimulans och en personlig tillfredsställelse - när du väl behärskar konsten.

 

VHF-certifikat
(SRC - Short Range Certificate)
En väl fungerande båtradio ökar säker­heten ombord. Vi lägger stor vikt vid VHF, men även PR-radio, mobiltele­fon, rätt installation och allmän trafik­disciplin behandlas. Prov för VHF-cer­tifikat (SRC - Short Range Certificate) kan avläggas efter avslutad kurs. 

VHF-certifikat
(SRC - Short Range Certificate)
En väl fungerande båtradio ökar vä­sentligt säkerheten ombord. Med VHF når du kustradiostationerna och kan då kopplas in på telefonnätet. Du når alla närliggande fartyg, sjöräddningen, kustbevakningen, lotsar och handels­fartyg - det kan du inte göra med en mobiltelefon! Med en mobiltelefon kanske du kan ringa hem, men den räcker inte om du råkar ut för en nöd­situation.

Kursen följer NFB:s krav och efter avslutad kurs kan du avlägga prov för VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate).

VHF-certifikat
(SRC - Short Range Certificate)

En väl fungerande båtradio ökar väsentligt säkerheten ombord. I dag kanske valet står mellan VHF och mobiltelefon och då bör du av säker­hetsskäl välja VHF. En båtradio når kustradiostationerna och kan därifrån kopplas in på telefonnätet. Med VHF når du alla närliggande fartyg, sjörädd­ningen, kustbevakningen, lotsar och handelsfartyg medan du med en mo­biltelefon endast når en enda motsta­tion.

För att få använda VHF måste du ha avlagt prov för VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate). Kursen omfattar allt du behöver känna till för att ta certifikatet. Dessutom innehåller utbildningen information om PR-radio, mobiltelefoner, antenninstallationer m m.

VHF-certifikat
(SRC - Short Range Certificate)
En väl fungerande båtradio ökar säker­heten ombord. Vi lägger stor vikt vid VHF, men går även igenom PR-radio, mobiltelefon, rätt installation och all­män trafikdisciplin.

VHF-certifikat
(SRC - Short Range Certificate)

Kursen ger dig de kunskaper du behö­ver för att avlägga ett frivilligt prov för VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate).

VHF-certifikat
(SRC - Short Range Certificate)

VHF-radio ombord är viktigt för säkerheten. Du lär dig trafikteknik, nödtrafik, lagar och bestämmelser rörande VHF, olika typer av radio och frekvensband m m. Prov för VHF-certifikat (SRC - Short Range Certifi­cate) kan avläggas efter kursen.

VHF-certifikat
(SRC - Short Range Certificate)
Livlinan till land

Vid en olycka ombord är VHF-radion det enda system som fungerar. Mobil­telefon är inget alternativ. VHF ger också ett antal extra tjänster, t ex ku­lingvarning, speciell kustväderprognos, läkarkonsultation m m.

Väder till sjöss
Till sjöss är man mer beroende av väd­ret än någon annanstans. Sjösäkerheten är direkt kopplad till om skepparen rätt kan tolka en väderleksrapport och förutspå kommande väderleksföränd­ringar. Många fritidsbåtsägare kan in­tyga att det är mycket olustigt att mitt i natten i regn och rusk behöva gå upp för att förtöja om båten. Om väder­leksrapporten har förutsagt att en kall­front kommer att passera så vet ju var och en som kan något om väder att en rejäl vindkantring med kraftiga byar är att förvänta.

Väder till sjöss anordnas normalt som en kurs på sju sammankomster ? och då får du lära dig mycket om vä­der. Kursen kan också komprimeras och omfatta endast en föreläsnings­kväll.

Väder till sjöss
Lär dig mer om meteorologi och bli en säkrare båtmänniska! Kunskap om väder har direkt med sjösäkerhet att göra. Du lär dig tolka väderrapporter och molnhimlen, meteorologiska grundbegrepp och sjövädrets nycker. Cirkeln är utarbetad i samråd med meteorologer vid SMHI.