Medspråk

Demokrati och mångfald

Humanistiskt studieförbund

Vi är ett studieförbund med humanistisk värdegrund och menar att varje människa är unik. Vi vill att all vår verksamhet ska genomsyras av medmänsklighet och förståelse för oliktänkande och andra kulturer. Medspråk är att visa ömsesidig respekt.

Vår värdegrund formuleras i fyra kärnvärden:

 • Individen i centrum
 • Utveckling i samverkan
 • Ömsesidig respekt
 • Kunskapens egenvärde

Vi menar att Medspråk är en verksamhet som tydligt levandegör våra kärnvärden.

Vad är Medspråk?
 • Medspråk är verksamhet som skapar kulturmöten och betonar människors likheter istället för skillnader.
 • I små samtalsgrupper träffas svensktalande engagerade personer (medspråkare) och nya svenskar (deltagare i Medspråksgrupper) kontinuerligt.
 • Vi möts och samtalar på ett vardagsnära och naturligt sätt.
 • Vi lär av varandras kulturer, erfarenheter och olika bakgrunder.
 • Genom det informella samtalet tränas svenska språket.
 • Medspråkarna stöder deltagarnas språkinlärning genom att visa intresse, lyssna och uppmuntra.
Folkbildningens betydelse i lokalsamhället

Bosse Jonsson, fil dr vid Mälardalens Högskola, undersökte i en studie 2009 folkbildningens betydelse i lokalsamhället.

Medspråk var en av sex utvalda verksamheter som studerades. Studien beskriver medspråkarnas syn på vad verksamheten ger dem:

 • "rikare mening i livet och nytt innehåll i tillvaron"
 • "nya perspektiv"
 • "fördjupad syn på integration"
 • "få lära känna människor med levnadshistorier, tidigare helt okända"
 • "en förståelse för pedagogik och nya pedagogiska insikter"

Deltagarna vittnar om hur de:

 • "får tala svenska med svenskar"
 • "vågar ta kontakt med människor de möter på stan"
 • "knäckte koderna och fick jobb"
 • "kände innanförskap"
 • "lärde praktisk samhällskunskap"

Bosse Jonsson konstaterar: "I medspråkarcirkeln möts också människor som är bärare av svensk kultur och andra kulturer, vilket torde underlätta en ömsesidig integration mellan svenskar och nyanlända. Medspråkarna kan ge både ledare och deltagare ökade kunskaper."

Rollen som medspråkare

Som medspråkare leder du tillsammans med en eller två andra svensktalande en studiecirkel för nyanlända och svenskar som vill träna svenskar respektive stödja och uppmuntra svenskinlärning.

Syftet med samtalen är, utöver den naturliga och individuella språkträningen, kontaktskapande och att ge ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Det är i det dagliga samtalet som det personliga språket rotar sig, trivs och utvecklas. Alltför få som deltagit i undervisningen Svenska för invandrare (Sfi) får chansen att använda sina kunskaper i svenska utanför klassrummet under sina första år i Sverige. Medspråk ger möjligheten att pröva sina nyförvärvade kunskaper i svenska utanför klassrummet.

Medspråkaren är samtalsledare, inte lärare. Medspråkaren är en i gruppen men har samtidigt ansvar för att alla ska känna sig hörda, sedda och respekterade.

Man behöver inte uppfylla några formella krav för att bli medspråkare. Kunskaper och erfarenheter som man tillägnat sig som svensktalande är värdefulla nog. Insatsen belönas med uppskattning, ny kunskap och nya vänner.

Hela idén med Medspråk bygger på vetskapen om tillfredsställelsen av att engagera sig och viljan att lära sig mer om vårt nya, mångkulturella Sverige och därmed bidra till att öka innan förskapet för nyanlända.

Samtalet

Berättandet är en viktig motivationsfaktor. Vad som berättas är helt och hållet den enskildes val. Att berätta stärker identiteten och utvecklar både språket och självförtroendet. Det bör utnyttjas som en resurs i lärandet.

Genom att visa intresse har vi chansen att lära mycket. Vi menar att det är till nytta och nöje för båda parter om man i Medspråk skapar utrymme för människors berättelser om sådant som är betydelsefullt i deras identitet. Att ha intresserade lyssnare motiverar också att söka de rätta orden.

Glöm heller inte att innehållet måste vara relevant för deltagaren på sådant sätt att det ligger individen nära i fråga om behov, intresse och aktualitet. Vad är aktuellt för deltagaren? Kanske finns frågor om studieval, ämnesval, yrkesval - egna eller barnens? Kanske behöver de hjälp med information om vart de ska vända sig med sina frågor.

Tänk också på att nuttja de resurser alla kolleger bland medspråkarna har gemensamt. Tillsammans finns säkert kunskap och erfarenheter inom många områden.

Blanda svenska medspråkare och nyanlända deltagare kring bordet så att inte de svenska medspråkarna hamnar tillsammans eller vid en kateder.

Gör klart att även om deltagandet är frivilligt så är det vars och ens ansvar att meddela om man inte kan komma nästa gång. Detta gäller såväl medspråkare som deltagare.

Nyanländ i Sverige

Många nyanlända vet ofta inte mycket om Sverige eller om oss svenskar.

Alla har kommit till Sverige för att kunna fortsätta leva och arbeta för kortare eller längre tid, kanske livet ut.

De flesta inser att det är betydligt lättare att till exempel få ett arbete om man kan språket. Det finns många olikheter i synsätt som spelar in såväl till fördel som till nackdel för svenskinlärningen. Att kunna kommunicera med sin omgivning är ett naturligt motiv för att lära sig svenska. Många säger att de vill träffa människor och kunna prata med dem. De vill vinna full acceptans i kontakten med svenskar.

Intresse blir kunskap

Intresse och motivation har stor betydelse för inlärningen. Det måste finnas egna och personliga skäl för att svenska språket ska få en sådan betydelse att det lockar till inlärning.

Kan vi uppmuntra till större lust och motivation att lära svenska? Det mest betydelsefulla är naturligtvis att lyssna, uppmuntra och visa intresse för varje individ. I Medspråk, i studiecirkelns lilla grupp, finns tid och utrymme för alla deltagare.

Men det finns också andra sätt att öka motivationen...

Verklighetsförankringen
En viktig motivationsfrämjande faktor är verklighetsförankringen. De ord, begrepp och kulturella koder vi diskuterar i Medspråk ska vara relevanta i förhållande till kursdeltagarens bakgrund, vardagsliv och kontakt med det svenska, omgivande samhället. Ett bra sätt att verklighetsanpassa och därigenom främja motivationen är att fokusera på samtalsteman som kan handla om identitet och igenkännande, arbete och familj, vardagsliv och kommunikation.

Identiteten
Identiteten är en viktig faktor för motivationen och byggs upp i samspel med omvärlden. Inlärningsmiljön ska kännetecknas av respekt för kursdeltagarens modersmål, kunskaper och livserfarenhet. Kursdeltagaren ska, som i all Medborgarskolans verksamhet, bemötas med respekt.

Vuxna människor som emigrerar och tillägnar sig ett nytt språk kan vara benägna att behålla en del av sin brytning i uttalet och på så sätt markera geografiskt ursprung. Det är naturligt för oss alla att vilja behålla denna ursprungliga del av oss själva. Modersmålet är en betydelsefull del av vår identitet och spelar en viktig roll i inlärningen av ett nytt språk. Det bör ses som en dyrbar gåva som all annan verbal inlärning grundas på.

Arbete och familj
Den kanske viktigaste anledningen till att lära sig svenska är att möjligheten att få ett arbete ökar väsentligt. Det är också det skäl som de allra flesta anger då de blir tillfrågade om varför de vill lära sig svenska. Tyvärr räcker inte svenskkunskaper alltid för att få ett arbete, men med bra språkkunskaper ökar chansen rejält.

För många är familjen ett bärande motiv. För att klara familjens försörjning, hjälpa barn och föräldrar är det ett måste att lära sig svenska. Medspråk kan bidra till att överbrygga en kunskapsmässig språklig obalans i en nyanländ familj.

Vardagsliv och kommunikation
Att lära sig svenska för att klara sig själv i sitt vardagsliv är ett motiv som delas av de flesta som invandrat. Man vill kunna svenska för att ha möjlighet att exempelvis hjälpa sina barn med skola och utbildning, klara sig själv utan tolk i kontakter med sjukvård och myndigheter, göra inköp och hantera svenska pengar, förstå annonser, broschyrer, skyltar, löpsedlar, åka tåg och buss eller orientera sig utanför sitt bostadsområde.

Delta i annan verksamhet

Efter ett antal träffar i en medspråksgrupp har du som medspråkare säkert fått en uppfattning om hur gruppen har formats. Kanske finns några som blivit riktiga vänner och säkerligen finns det några som har samma intressen. Det finns kanske också några i gruppen som vill fortsätta att träffas eftersom goda relationer har uppstått.

Prata gärna om Medborgarskolan, vad ett studieförbund är och vad som menas med folkbildning. Berätta om de möjligheter som finns att fortsätta att träffas och förvärva andra kunskaper. För att forma en studiecirkel ska man vara minst tre deltagare som träffas minst tre gånger, sammanlagt nio studietimmar. Det finns många olika ämnen och inriktningar att föreslå, lyssna med gruppen och diskutera hur en fortsättning kan se ut.

Ledarutbildning

Medborgarskolan erbjuder ett brett utbud av ledarutbildningar som ger inspiration, pedagogiska redskap och kompetenshöjning.

Ledarutbildningarnas syfte är även att förmedla vår värdegrund och väcka engagemang för folkbildningens idé.

Vår grundutbildning som alla ledare ska genomgå heter ”Ledarintroduktion Medborgarskolan”, kallad LIM. Utbildningen finns i tre steg: LIM 1, LIM 2 och LIM 3.