Om folkbildning

Folkbildningen har en lång tradition i Sverige. Redan på 1800-talet träffades människor för att tillsammans studera, ta del av föreläsningar och delta i kulturaktiviteter. Motiven till att lära sig mer var på den tiden att kunna påverka de egna livsvillkoren men också att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Även om kursdeltagarna idag säkerligen inte har exakt samma motiv som förr i tiden, utgår även dagens folkbildning från samma drivkraft; att kunniga och engagerade samhällsmedborgare är en av demokratins grundläggande byggstenar.

Folkbildning bedrivs idag av tio studieförbund. Medborgarskolan är ett av de större studieförbunden.

Fritt och frivilligt lärande

Förenklat kan man säga att folkbildning är en bildningsform där folk träffas och lär sig saker tillsammans och av varandra. En studiecirkel kan i stort sett handla om vad som helst. Det kan till exempel vara en kurs i argentinsk tango eller en grupp med engelsk konversation. Oavsett vilket ämne och i vilken form den bedrivs, ska studiecirkeln kännetecknas av att:

 • de är öppna för alla, utan krav på förkunskaper.
 • den är fri och frivillig, dvs fri från styrning av någon utanför gruppen och frivillig för deltagarna.
 • deltagarna har inflytande över innehåll och upplägg.
 • den leder till ett lärande vars syfte är utveckling och förändring.
 • kunskap utvecklas tillsammans, samtal och diskussion är viktiga delar.
 • det finns tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.
 • det finns studiematerial med studieplan eller en av gruppen utarbetad skriftlig arbetsplan där någon form av studiematerial ingår.

Folkbildningen är även en stor kulturbärare i Sverige och en av landets största arrangörer av kulturaktiviteter. Till exempel anordnas teaterföreställningar, musikframträdanden och föreläsningar.

Folkbildningens mål

Folkbildningen finansieras av staten, landstingen, kommunerna och av deltagaravgifter. För att få bedriva folkbildningsverksamhet och vara berättigad till statsbidrag har staten satt upp ett antal mål. Folkbildningen ska:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Folkbildningens pedagogik

Folkbildning bedrivs oftast i studiecirkelform. Förenklat kan man säga att en studiecirkel består av ett antal träffar där en grupp människor lär sig ett ämne tillsammans. Beroende av ämne kan upplägget av cirkeln och sättet att lära sig ämnet variera. Oavsett ämne ska studiecirkeln dock alltid ha ett stort deltagarinflytande.

Kunskap utvecklas tillsammans

En studiecirkel ska inte bedrivas som den traditionella skolundervisningen där läraren lär ut till eleverna enligt en på förhand fastställd läroplan. Det finns alltid en ledare även i en studiecirkel, men cirkelledarens roll är inte att vara lärare för de övriga deltagarna. Kunskap utvecklas tillsammans och i en studiecirkel är samtal och diskussion viktiga delar i lärprocessen.

I en studiecirkel är motivationen hos deltagarna ofta hög eftersom deltagarna är där av egen fri vilja och delar ett gemensamt intresse i ämnet som studeras. Dessutom är antalet deltagare i en cirkel relativt litet, vilket underlättar inlärningen och ger stora möjligheter till kontakt och gemenskap under studierna.

All kunskap är värdefull

Vi på Medborgarskolan ser på lärandet som en medfödd drivkraft och att alla människor har ett livslångt behov av att vilja lära sig mer. Vad man väljer att lära sig är individuellt. För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning. Kunskap får oss att växa som människor. I Medborgarskolan är det inte ämnet, utan människan som står i centrum.

Alla lär sig olika

Medborgarskolan utbildar sina ledare i att människor lär på olika sätt. Sättet att lära sig saker kan dessutom variera beroende på situation. En skicklig pedagog engagerar, inspirerar och stöder lärprocessen med sina kunskaper och erfarenheter.

Vår verksamhet är öppen för alla och det ska tydligt framgå i sättet att genomföra studiecirkeln. Inlärningsmetoden i studiecirkeln ska passa alla individer i gruppen och cirkelledaren ska hjälpa samtliga deltagare att nå de uppsatta målen. Vi ser olikheter som en tillgång i studiegrupperna och erbjuder våra ledare utbildningar i hur olikheter i grupper blir en resurs istället för ett problem.