Vanliga frågor om daglig verksamhet

Hur är det att jobba på daglig verksamhet? Var ansöker jag om daglig verksamhet? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte det du söker så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är Daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som du kan beviljas om du tillhör Personkrets 1 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. I personkrets 1 ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Den Dagliga verksamheten ska erbjuda en meningsfull och intressant sysselsättning för våra deltagare och det är en insats som anpassas individuellt för varje person. Den ska vara meningsfull, erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap efter dina intressen och behov inom ramen för den inriktning den aktuella Dagliga verksamheten har. Den ska också aktivt medverka till att du integreras i samhället. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och målet är att utveckla dina möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.

För dig som deltagare är insatsen frivillig.

Vem kan få Daglig verksamhet?

Personer med en funktionsvariation i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få Daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan beviljas personer som tillhör personkretsen 1:1 § och 1:2 § LSS. På Glädjekällan erbjuder vi en Daglig verksamhet för vuxna i åldern mellan 18-67 år som tillhör Personkrets 1.

Det är kommunen där du bor som bedömer varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen Daglig verksamhet.

Det finns ingenting som hindrar att en person som avbrutit sitt deltagande i en Daglig verksamhet, för att prova ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studera, kan få Daglig verksamhet igen.

Vilket stöd kan deltagarna i Daglig verksamhet få?

Den Dagliga verksamheten ska anpassas till deltagarens enskilda behov inom ramen för verksamhetens inriktning och utformas så att den stärker deltagarens förmåga att leva ett självständigt liv. Det kan till exempel innebära att lokalerna kan behöva anpassas utifrån deltagarnas funktionsnedsättning eller att deltagarna kan behöva annat personligt utformat stöd.

I Daglig verksamhet ingår också omvårdnad, det vill säga stöd och hjälp med de dagliga behoven som deltagaren har svårt att klara själv. Det kan till exempel vara att sköta hygienen, äta, klä sig, förflytta sig och kommunicera.

För verksamheten ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Vad gäller för assistansersättning och Daglig verksamhet?

Deltagaren har bara rätt till assistansersättning i den Dagliga verksamheten om det finns särskilda skäl. Det kan till exempel vara när deltagarens funktionsnedsättning skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än sin eller sina personliga assistenter, eller när det är viktigt att den personliga assistenten finns till hands på grund av deltagarens hälsotillstånd.

Så här går det till att söka plats på en Daglig verksamhet

Ansök om plats

Vänd dig till din kommun om du vill ansöka om plats på Glädjekällan Daglig verksamhet. Enklast går du via länken till kommunen här på Glädjekällornas olika sidor.

Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare och/eller socialsekreterare. Din kommun fattar därefter beslut om plats.

Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja Daglig verksamhet när kommunen gett dig ett positivt besked.

Fler vanliga frågor och svar

Visa föregående artikel
Visa nästa artikel