Region Öst

Medborgarskolans styrelse i region Ost

Bertil Wahlbom Ordförande
Linda Blomdahl Pettersson Vice ordförande
Joakim Rosenqvist Regionchef
Karl-Mats Bodestad Ledamot
Lise-Lotte Wallberg Järvinen
Ledamot
Håkan Ericsson Ledamot
Sten-Göran Johansson
Ledamot
Göran Karlsson
Ledamot
Margareta Schlee
Ledamot
Pernilla Sjöberg Ledamot
Petra Holmbäck Ledamot


Kontakta styrelsen

Ordförande Bertil Wahlbom
E-post: bertil@bwj.se

Miljöpolicy region Öst

Beslutad av regionstyrelsen 2017-08-26

Inledning
Vi, Medborgarskolan region Öst, skapar tillsammans i all vår verksamhet ett livslångt lärande grundat på människans olika behov. Med vår värdegrund, glädje, engagemang och kompetens arbetar vi aktivt för att stärka demokratin.

Policy
Medborgarskolan ska ständigt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Som utgångspunkt och miniminivå för vårt miljöarbete finns de miljölagar och andra krav som vår verksamhet berörs av. Vi ska arbeta aktivt med att förebygga föroreningar och miljöskador från alla delar av vår verksamhet.

Vid alla beslut ska miljöhänsyn vägas in och våra anställda ska ta ett aktivt miljöansvar i det dagliga arbetet. På så sätt säkras möjlighet även för framtida generationer att få möjlighet till en god miljö.

Vårt ständiga förbättringsarbete inriktar sig på följande områden:

  • Att använda resurser effektivt och sträva efter kretsloppsanpassning
  • Kommunicera miljökrav på och önskemål till leverantörer, entreprenörer, samarbetspartners och kursledare
  • Öka medarbetarnas engagemang och kompetens inom miljöområdet
  • Minska miljöbelastningen vid tjänsteresor genom att välja miljövänliga transporter
  • Följa gällande miljölagstiftning och genom att omsätta ny kunskap i praktisk verksamhet ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet

Denna miljöpolicy ska kommuniceras till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Medborgarskolan region Öst.