Samarbetsavtal Amplified

Avsikten med detta avtal är att gemensamt, under folkbildningsmässiga former, bedriva studie- och kulturverksamhet.

 1. Statens syften med folkbildning och Medborgarskolans värdegrund och kärnvärden ska genomsyra verksamheten (se nedan).
 2. Det är gruppens kontaktperson/ledarens ansvar att informera de övriga deltagarna om innehållet i detta avtal.
 3. Gruppen får inte samarbeta med annat studieförbund under tiden samarbetet med Medborgarskolan pågår, detta för att undvika dubbelrapportering av verksamhet.
 4. Alla ledare ska genomgå Medborgarskolans grundläggande cirkelledarutbildning.
 5. Medborgarskolan ansvarar för att närvarolista/arbetsplan upprättas och bandet/gruppen ansvarar för att de fylls i korrekt och signeras elektroniskt inom överenskommen tid. Inlämning av närvarolistor (e-lista) sker månadsvis. Listan för januari skall t ex vara inlämnad senast 5 februari och så vidare. 1 gång/halvår skall man också fylla i arbetsplan (januari och juli). Medborgarskolan följer aktuella lagar för hantering av personuppgifter, se nedan. Man kan rapportera max 4 studietimmar/tillfälle (en studietimme = 45 minuter) och högst 3 tillfällen/vecka. Rapporterar man fler timmar eller sammankomster så stryks dessa och kan ej räknas. OBS! Rapporteringen måste vara rätt och riktig. Man får INTE rapportera sådant som inte stämmer med verkligheten.
 6. Medborgarskolan tecknar olycksfallsförsäkring för deltagare i folkbildningsverksamhet.
 7. Medborgarskolan som studieförbund har krav på sig från Folkbildningsrådet att följa upp och kvalitetssäkra folkbildningsverksamheten (till exempel genom deltagarundersökningar, kontakter med deltagare och cirkelledare, besök i verksamhet och medverkan i statistiska studier). Gruppen förbinder sig att medverka i denna uppföljning när det blir aktuellt. Medborgarskolan tar eventuella oegentligheter på stort allvar och kommer att polisanmäla alla bedrägerier.
 8. Detta avtal löper från ert godkännande nedan och till kalenderårets slut. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om avtalet inte ändras eller sägs upp. Uppsägningstid: en månad. Avtalet kan dock sägas upp med omedelbar verkan om någon av parterna inte följer överenskommelsen.

Statens syften med folkbildning

Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Läs mer om statens syften på www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/statsbidrag-till-folkbildningen/Statens-syften-med-att-stodja-folkbildningen

Studieförbundens demokratiförklaring

Demokrati är själva kärnan i folkbildningen och dess historia ända från start. Studieförbundens värderingar, möten och metoder genomsyras av demokrati. Som grund har alla studieförbund anslutit sig till studieförbundens gemensamma Demokratiförklaring. Folkbildningen genomförs alltid utifrån principen om alla människors lika värde med de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen som grund.

Medborgarskolans värdegrund

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Vi sätter individen i centrum och tar hänsyn till varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. Vi anser att grunden för goda relationer mellan människor är ömsesidig respekt. Humanism innebär förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.

Läs mer om Medborgarskolan på www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan

Medborgarskolans värdegrund uttrycks i våra fyra kärnvärden:

 • Individen i centrum
 • Utveckling i samverkan
 • Ömsesidig respekt
 • Kunskapens egenvärde

Behandling av personuppgifter

För att uppfylla sin del av avtalet kommer Medborgarskolan att behandla personuppgifter i enlighet med GDPR och andra lagkrav.

Läs mer om behandling av personuppgifter på www.medborgarskolan.se/dataskydd

Sidfot Amplified.png
Sidfot med Amplifieds logga