Några elever samtalar med varandra på en lektion
Distanskurs

Tolkutbildning - Preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisation (våren 2025)

Ort
Distans
Startdatum
21 Sep 2024
Tid
09:30-14:30
Dagar
Lördagar
Antal tillfällen
8 st
Ledare
Stojan Beljkas
Nummer
66810
Pris
600 kr

Om arrangemanget

Denna kurs förbereder dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT). Auktorisationsprovet anmäler du dig till på Kammarkollegiets hemsida. Detta är en fördjupad men snabb repetitionskurs av grundutbildningen för kontakttolkar som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden, som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Förkunskapskrav och villkor
Tolkar som vill delta i en preparandkurs ska kunna dokumentera att hen är verksam som tolk (intyg från tolkförmedling skickas med ansökan) och att hen har deltagit i någon form av grundläggande tolkutbildningar (intyg från utbildningarna skickas med ansökan).

Företräde ges till tolkar med
• i första hand godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan
• i andra hand till sökande med minst två godkända kursbevis från samma utbildning, AF utbildning eller gammal utbidlning (TÖI Stockholms universitet)

Du som anmäler dig ska ha intentionen att anmäla dig till det i tid närmast liggande auktorisationsprov som anordnas, dvs i detta fall våren 2025.

Kursupplägg
Kurserna följer helt och hållet den vägledande studieplanen "Preparandkurs (AT)".
Den teoretiska delen samt svenskan jobbas igenom under hösten inför den skriftliga delen av provet. Under senare hälften av kurstiden påbörjas språkhandledningen, som sedan återupptas och fördjupas efter det skriftliga provet inför det muntliga provet.

Schema - skickas hem tillsammans med kallelse/faktura

Timfördelning:
Realia 60 tim (Samhällstolkning 14 tim, Sjukvårdstolkning 16 tim, Juridik för tolkar 20 tim, Migrationstolkning 10 tim)
Svenska och repetition av grundläggande grammatik + Tolketik och tolkningsteknik (15 tim)
Språkhandledning 50 tim (20 terminologi och 30 rollspelsövningar)
Totalt 125 timmar.

Kursintyg
Deltagarna i Preparandkurserna får efter genomgången kurs ett kursbevis (vid efterfrågan).

Studiematerial:
Tolkkunskap
God tolksed
Samhällskunskap för tolkar
Medicin 1
Juridik för tolkar
Migrationstolkning

Avgift tas ut för studiematerial. 

Ingår i Medborgarskolans tolkutbildningar som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.
Läs mer www.medborgarskolan.se/tolk alt maila tanya.tsunoda@medborgarskolan.se eller renee.andersson@medborgarskolan.se för ytterligare information.

Pris

Deltagaravgift: 600 kr

Summa: 600 kr

Relaterade artiklar

Utforska ämnesområde