Varför sker kvinnlig omskärelse och hur är det kopplat till heder?

Med hjälp av Birgitta Essén och Camilla Orefjärd så kunde FUF:s lokalgrupp Stockholm Södra presentera ett event som gav en överblick om heder och kvinnlig omskärelse från ett globalt perspektiv samt kopplingarna till migration

Varför sker kvinnlig omskärelse och hur är det kopplat till heder? Vad menas med mödomsmyten och hur ser heders problematiken ut i Sverige? Dessa frågor diskuterades under en föreläsning i maj med ett djupgående fokus på Sverige och Somalia.

Birgitta Essén är professor i internationell kvinno- och mödravård på Uppsala universitet samt överläkare på Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset. Birgitta har ett fokus på hur mödra- och spädbarnsdödlighet är kopplat till socio-kulturella faktorer och migration.

Camilla Orefjärd är verksam som advokat och specialiserad inom brottmål, familjerätt samt socialrätt. Hon har mångårig erfarenhet av att företräda våldsutsatta som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn och besitter särskild kompetens inom barnrätt, vålds- och sexualbrott, våld i nära relation samt hedersbrott. Camilla har över 15 års erfarenhet av ideellt engagemang inom kvinnojourer samt barnrättsorganisationer. Hon föreläser frekvent om brottsoffers rättigheter, barnrätt, våld i nära relation ur ett juridiskt perspektiv och är medlem i Advokater utan Gränser.

Camilla har även föreläst bland annat på Mänskliga Rättighetsdagarna och Internationella Brottsofferdagen.

Vi reder ut mödomen-myten, hedersbrott och somalisk diaspora.

Under första delen av eventet introducerade Birgitta hedersvåld från ett globalt och biologiskt perspektiv med fokus på bland annat mödomen-myten, hedersbrott och somalisk diaspora. Birgitta har akademiska och forskningsbaserade kunskaper kring detta. Efter Birgittas presentation gick Camilla in djupare på hur hedersvåld kan se ut i Sverige och vilka konsekvenser det kan innebära för barn ur ett juridiskt perspektiv.

Vad innebär hedersvåld?
Enligt Hedersförtryck.se handlar hedersrelaterat våld och förtryck om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet.

Evenemanget var ett samarbete mellan FUF Stockholm Södra, FUF - Föreningen för Utvecklingsfrågor och Medborgarskolan.

En genomgång av hedersvåld: Internationell och nationell överblick av hedersförtryck & mödomsmyten
En genomgång av hedersvåld: Internationell och nationell överblick av hedersförtryck & mödomsmyten