Vad är studiecirklar och kulturprogram?

En studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Kulturprogram framförs inför eller tillsammans med publik.

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Den vanligast typen av studiecirkel är ett band som spelar musik, men det kan också vara bokcirklar, hantverkscirklar och mycket mer.

Vad krävs för att starta en studiecirkel?

Det som krävs för att starta en studiecirkel är att:

 • ni är minst tre och max tjugo deltagare
 • har minst tre träffar
 • på sammanlagt minst nio studietimmar

I studiecirkeln ska ni ha en plan för vad ni ska göra i cirkeln och vilket material ni vill använda er av. Studiecirklar kan ske fysiskt eller helt/delvis på distans.

Ni måste vara tre godkända deltagare varje gång, och alla måste ha varit på plats någon av de tre första träffarna. Utse någon av er i studiecirkeln till cirkelledare. Ledaren ansvarar för närvarolistan och kontakten med Medborgarskolan.

Utmärkande för studiecirkeln

En studiecirkel kännetecknas av att:

 • Det finns inga formella krav på förkunskaper
 • Deltagaren avgör själv om hen vill delta
 • Deltagarna kan påverka cirkelns innehåll och upplägg
 • Cirkeln leder till ett lärande
 • Diskussion och samtal är en viktig del
 • Det ska finnas tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.
 • Verksamheten ska följa Medborgarskolans humanistiska värdegrund.
 • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

En studiecirkel ska inte bedrivas som den traditionella skolundervisningen där läraren lär ut till eleverna enligt en på förhand fastställd läroplan. Det finns alltid en ledare även i en studiecirkel, men cirkelledarens roll är inte att vara lärare för de övriga deltagarna. Kunskap utvecklas tillsammans och i en studiecirkel är samtal och diskussion viktiga delar i lärprocessen.

I en studiecirkel är motivationen hos deltagarna ofta hög eftersom deltagarna är där av egen fri vilja och delar ett gemensamt intresse i ämnet som studeras. Dessutom är antalet deltagare i en cirkel relativt litet, vilket ger stora möjligheter till kontakt och gemenskap.

Vad är ett kulturprogram?

Ni kan också göra kulturprogram i samarbete med Medborgarskolan. Med kulturprogram avses verksamhet som framförs inför eller tillsammans med publik. Kulturprogram ska bidra till delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Vad kan räknas som kulturprogram?

 • föreläsning
 • teater
 • sång
 • musik
 • dans
 • dramatisk framställning
 • filmvisning
 • utställning

Vad krävs för ett kulturprogram?

 • Ett kulturprogram ska vara minst 30 minuter.
 • Kulturprogram framförs inför eller tillsammans med minst 5 deltagare utöver ledaren.
 • Kulturprogram får som regel inte genomföras i privata hem.
 • Kulturprogram ska rikta sig till personer som är 13 år eller äldre.