Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen.

Kostnader
Totala kostnaden för sökande är 500 kr och betalas innan man kommer på kartläggningssamtal. Faktura skickas efter registrering av anmälan och när tid för kartläggningssamtal bokats.


Grundutbildningens lärandemål
Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättsäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om..

  • tolketik och rollen som tolk för att kunna hantera olika tolkningssituationer på ett tolketiskt korrekt sätt,
  • samhällets sociala funktioner, sjukvård, rättsväsende och asyl- och migrationsärenden samt goda realia- och terminologikunskaper inom varje ämnesområde,
  • det svenska samhällets grundläggande värderingar för att kunna genomföra en professionell tolkning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att..

  • kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fraser inom förekommande samhällsområden på käll- och målspråk
  • söka kunskap i realia och terminologi med hjälp av litteratur, internet, myndighets- och organisationskontakter,
  • kunna tillämpa olika tolkningstekniker och metoder, samt anpassa dessa till vanligen förekommande tolkningssituationer
  • kunna hantera problem som uppstår under en tolkning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att..

  • på ett självständigt, effektivt och rättssäkert sätt tolka i käll- och målspråk, i vanligen förekommande sammanhang för en kontakttolk
  • utifrån god tolksed självständigt och uthålligt utföra tolkuppdrag under varierande förhållanden, med förmåga till samarbete samt hantera etiska dilemman

MALMÖ
tolk.malmo@medborgarskolan.se

Word
Malmö Ansökan tolk eller validering - Word

Pdf
Malmö Ansökan tolk eller validering - Pdf

Kontaktperson:
Tanya Tsunoda
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
tanya.tsunoda@medborgarskolan.se
076-102 69 09


KARLSTAD
tolk.karlstad@medborgarskolan.se

Karlstad Ansökan validering

Se även vår utbildning till kontakttolk med start januari 2023. Utbildningen är öppen för ansökan mellan 1 augusti -31 oktober

Karlstad Ansökan tolkutbildning


Kontaktperson:

Åsa Karlsson, ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
Gustaf Anders gata 7B
653 40 Karlstad
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20