Fortbildning för verksamma tolkar

För dig som arbetar som tolk erbjuder vi kortare fördjupningskurser som ger dig utökade verktyg för arbete inom specifika områden; skolan, sjukvården, juridiken.

Medborgarskolans tolkutbildningar skapar möjligheter på arbetsmarknaden och utvecklar vårt mångkulturella samhälle. Inom dessa fördjupnings-/kompletteringskurser har vi även möjlighet att erbjuda språkhandledning för att facktermerna skall kunna användas rätt. Kurserna gör dig mer attraktiv för olika uppdragsgivare. Samtliga ges på distans via plattformen Teams.

Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov specialistkompetens rättstolk

Denna kurs förbereder dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov – rättstolk (RT)

Tolken ska efter genomgången kurs avsevärt ha förbättrat sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i provet för speciell kompetens och för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Förkunskapskrav och villkor

Den som vill delta i Preparandkurs Rättstolkning ska vara auktoriserad tolk. Tolken ska också ha för avsikt att gå upp i Kammarkollegiets prov för speciell kompetens som rättstolk vid nästkommande tillfälle. Företräde ges till sökande med erfarenhet från studier inom rättsområdet.

Innehåll och timfördelning

Stor vikt läggs på tolkövningar under språkhandledning (minst 20 av 100 studietimmar), där den relevanta realian och terminologin bör användas och där utveckling av tolkningsteknik i sammanhanget ges ett betydande utrymme.

Språkhandledningen inkluderar övningar i Prima vista-tolkning.

Språkhandledning erbjuds alla deltagare.

Realia 50 tim (inkluderar etik samt förberedelser inför muntligt förhör i juridisk realia).

Språkhandledning 50 tim (25 terminologi, 20 övningar och 5 Prima Vista-tolkning).

Totalt 100 tim.

Kursen är på heldistans via teams. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden. Hela kursen ges på teams – du måste därför ha tillgång till lap-top och stabil internetuppkoppling.

Anmäl dig här

Tolkutbildning - Preparandkurs inför auktorisation med specialistkompetens rättstolk - 66829 - Distans | Medborgarskolan

Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov

Denna kurs förbereder dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT).

Auktorisationsprovet anmäler du dig till på Kammarkollegiets hemsida. Detta är en fördjupad men snabb repetitionskurs av grundutbildningen för kontakttolkar som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan. Distansutbildning.

Kurserna följer helt och hållet den vägledande studieplanen "Preparandkurs (AT)". Den teoretiska delen samt svenskan jobbas igenom under hösten inför den skriftliga delen av provet. Under senare hälften av kurstiden påbörjas språkhandledningen, som sedan återupptas och fördjupas efter det skriftliga provet inför det muntliga provet.

Innehåll och timfördelning:

Realia 60 tim (Samhällstolkning 14 tim, Sjukvårdstolkning 16 tim, Juridik för tolkar 20 tim, Migrationstolkning 10 tim)

Svenska och repetition av grundläggande grammatik + Tolketik och tolkningsteknik (15 tim)

Språkhandledning 50 tim (20 terminologi och 30 rollspelsövningar)

Totalt 125 timmar.

Kursen är på heldistans via teams. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden. Hela kursen ges på teams – du måste därför ha tillgång till lap-top och stabil internetuppkoppling.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Preparandkurs inför kammarkollegiets auktorisation (våren 2025) - 66810 - Distans | Medborgarskolan

Rättstolkning

För dig som vill börja arbeta inom våra domstolar; förvaltningsrätten med migrationsdomstolen samt tingsrätt och hovrätt. En fördjupande kurs för dig som läst juridikkursen på grundutbildningen.

Innehåll:

 • Brotten
 • Brottmålsprocessen
 • Straffen och påföljderna
 • Straffens principer
 • Brottens uppbyggnad
 • Rättsprocessen från brott till straff
 • Övningar i viskningstolkning utifrån kursmaterialet
 • Terminologi
 • Rollspelsövningar

Omfattning: 50 tim realia/teori resp 50 tim språkhandledning

Start: 16 september

Kursen är på heldistans via teams. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden. Hela kursen ges på teams – du måste därför ha tillgång till lap-top och stabil internetuppkoppling.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Rättstolkning kompetenshöjande kurs för verksamma tolkar - 66811 - Distans | Medborgarskolan

Akutsjukvård – kompetenshöjande kurs inom sjukvårdstolkning

Att förbereda sig för tolkning i situation när olyckan är framme är inte lätt. Uppdragen liknar inte något annat och varje situation är unik. Du får lära dig hur det är att arbeta under pressade situationer – där snabba beslut är viktiga och att använda precisa termer, hur akutmottagningar fungerar och SOS Alarm. En fördjupande kurs för dig som läst sjukvårdstolkning på grundutbildningen, eller som är intresserad av att tolka just inom detta område.

Innehåll

 • Anhörigstöd
 • Akut omhändertagande på akutmottagning
 • Ambulans och triagering dvs sortera/prioritera gm bedömning av patienternas tillstånd
 • Akutremiss
 • Akuta åtgärder, dropp, antibiotika, smärtlindring
 • Röntgen
 • Gipsning
 • Akut operation: förberedelser, efter operation, blodtransfusion
 • Mätningar av kroppsfunktioner
 • Narkos
 • IVA
 • Tolkning för barn
 • Terminologi
 • Rollspelsövningar

Omfattning: 20 tim realia/teori resp 20 tim språkhandledning

Start: 23 september

Kursen är på heldistans via teams – du måste därför ha tillgång till lap-top och stabil internetuppkoppling. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Akutsjukvård, kompetenshöjande kurs inom sjukvårdstolkning - 66814 - Distans | Medborgarskolan

Motiverande samtal

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor, som tolk får du i kursen fördjupade kunskaper inom psykiatrin och motiverande samtal. Att tolka i känsliga situationer med rätt ordval och termer blir en viktig del av ditt arbete.

Innehåll

 • Historik och teori
 • Definition av motiverande samtal
 • I vilka fall användes metodiken MI
 • MI samtal i behandling av alkohol- och drogberoende/missbrukande vuxna och ungdomar
 • Samtalsmetodiken och förändringsprocess
 • Förhållningssätt, kommunikation och strategier
 • Samtal och förändring
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Terminologi
 • Rollspelsövningar

Omfattning: 20 tim realia/teori resp 20 tim språkhandledning

Start: 30 september

Kursen är på heldistans via teams – du måste därför ha tillgång till laptop och stabil internetuppkoppling. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Motiverande samtal kompetenshöjande kurs psykiatri - 66812 - Distans | Medborgarskolan

Tolka i skolan

Innehåll

 • Lagarna som styr inom utbildningssystemet.
 • Förskolan: läroplaner, antagning mmGrundskolan: läroplan, betygssystem mm
 • Gymnasieskolan: läroplan, program och ämnen
 • Utvecklingssamtal och utbildningsplaner med omdömen
 • Stöd för elever med särskilda behov, elevhälsa.
 • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
 • Utredningar med skolpsykolog/skolläkare
 • Eget arbete: orientera sig i läroplaner mm och jobba med terminologi

Omfattning: 15 tim realia/teori resp 15 tim språkhandledning
Schema klart i slutet av februari 2024 men kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Kursen är på heldistans via teams – du måste därför ha tillgång till laptop och stabil internetuppkoppling. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Tolka i skolan, kompetenshöjande kurs - 66813 - Distans | Medborgarskolan

Tolka inom palliativ vård

Fördjupade kunskaper inom sjukvård och palliativ vård.

Öka kompetensen att tolka inom området genom nya termer.

Innehåll
• Palliativ vård - vård i livets slutskede.
• Vilka regler gäller?
• Patientens behov i livets slutskede
• Närståendes behov

Kursen är på heldistans via teams – du måste därför ha tillgång till laptop och stabil internetuppkoppling. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden.

Omfattning 20 tim realia och 20 tim språkhandledning.

Schema klart i mitten av september - kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Tolka inom palliativ vård - 66815 - Distans | Medborgarskolan

Tolka i utredningar – våld i nära relation

Fördjupningskurs för dig som är aktiv tolk och som tolkar inom utredningar gällande våld i nära relation. Kan vara på socialen, sjukvården, polis eller domstol.

Innehåll

 • tolka i olika situationer av utredningar – socialtjänsten, polisen, rättegång
 • tolka för barn i olika åldrar och olika situationer
 • tolka inom sjukvården/psykiatrin
 • tolka inom kriminalvården
 • tolka i rättegångar
 • tolka svåra besked
 • tolka när tolkningen ”spårar ur”

Omfattning: 25 tim realia/teori resp 25 tim språkhandledning
Schema klart i slutet av februari 2024 men kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Kursen är på heldistans via teams – du måste därför ha tillgång till laptop och stabil internetuppkoppling. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Tolka i utredningar våld i nära relation - 66828 - Distans | Medborgarskolan

Entreprenörsskap för tolkar

Innehåll

 • Vad menas med entreprenörskap och entreprenörer, och vad utmärker en bra entreprenör
 • Starta egen verksamhet som tolk och val av den mest fördelaktiga företagsformen
 • Starta eget bidrag, och krav för att få det beviljat
 • Vad är för- respektive nackdelar med att bedriva verksamheten i enskild firma eller aktiebolag
 • Tillvägagångssättet för att starta AB, checklista
 • Krav för att få godkänt F- eller FA skatt
 • Bokföring och årsbokslut samt krav på en bokförare/revisor
 • Socialförsäkringsförmåner: SGI, Sjukpenningsgrundandeinkomst, Föräldrapenning, Sjukpenning,
 • Pensionsförsäkringar inklusive tjänstepension för näringsidkare samt vårdförsäkring
 • Fakturering, och vad en faktura ska innehålla, förslag på faktureringsprogram
 • Förmånliga avsättningar/investeringar för dina privata pensionssparande (ISK, kapitalförsäkringar mm)
 • Företagsbil (Tjänstebil, Förmånsbil, Leasing)
 • Om leasing av tjänstebil, vad är mera fördelaktigt: operationell eller finansiell leasing
 • Krav på körjournal

Omfattning: 30 tim realia/teori

Schema klart i slutet av augusti 2024 men kursen förläggs till kvällstid alt helger.

Förkunskapskrav: Grundutbildad tolk MYH, AF-tolk eller tolk med gammal utbildning (TÖI Stockholms universitet introduktionskurs + vardagsjuridik/asyltolkning)

Schema - skickas ut i samband med kallelse/faktura

Avgift tas ut för studiematerial.

Kursen är på heldistans via teams – du måste därför ha tillgång till laptop och stabil internetuppkoppling. För att bli godkänd och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80% av studietiden.

Anmäl dig här
Tolkutbildning - Entreprenörsskap för tolkar - 66817 - Distans | Medborgarskolan