Hur är det att jobba på daglig verksamhet?

Vilka arbetsuppgifter får jag på min dagliga verksamhet?

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara desamma som hos arbetsgivare på den vanliga arbetsmarknaden, men din dagliga verksamhet ska så långt det går utformas efter dina behov och intressen inom ramen för den aktuella verksamhetens inriktning.

Den kan innehålla både aktiviteter som är habiliterande, som stärker din kompetens och mer produktionsinriktade uppgifter som liknar arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. Skillnaden är bland annat att daglig verksamhet inte är en anställningsform och att syftet med daglig verksamhet inte är att producera varor eller tjänster.

Det finns inga bestämmelser om hur många timmar per dag eller vecka som du ska vara på din dagliga verksamhet – det beror på dina personliga behov och förutsättningar.

Vilka jobbar på daglig verksamhet?

Hos oss på Glädjekällan har personalen relevant utbildning inom social omsorg eller ett specialområde, t.ex. media, som är aktuellt för verksamhetens inriktning samt rätt erfarenheter och kunskaper för att arbeta med målgruppen. Men framför allt är de passionerade, har stora hjärtan och rätt inställning.

Personalen som jobbar på din dagliga verksamhet hjälper dig med den personliga omvårdnad du har behov av under dagen.

Hur länge stannar deltagaren på den dagliga verksamheten?

Personer som omfattas av personkrets 1 eller 2 och som har beviljad daglig verksamhet har rätt att vara där 7,5 timmar per dag. Deltagaren kommer sedan överens om tider och liknande med personalen som jobbar där.

Daglig verksamhet är till för personer i arbetsför ålder. Även om personen slutar för att testa den ordinarie arbetsmarknaden eller studera, så finns det inget som hindrar från att få en plats igen.

Hur ser en typisk dag ut?

En typisk dag ser olika ut på olika verksamheter samt beroende på vilka förutsättningar som den enskilde deltagaren har. Under dagarna ägnar sig deltagaren åt olika aktiviteter. För att få en god bild av hur det fungerar på en speciell verksamhet inom Glädjekällan, så kan du läsa om den på vår webbplats och givetvis komma på besök.

Hur mycket tjänar man på daglig verksamhet?

Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. När man arbetar på daglig verksamhet får man en liten ersättning varje månad, en så kallad habiliteringsersättning. De flesta har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom Försäkringskassan.

Vad är habiliteringsersättning?

Habiliteringsersättning är en ersättning som den som deltar i daglig verksamhet kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten.

Har deltagare i daglig verksamhet rätt till semester?

En deltagare i daglig verksamhet är inte en arbetstagare, och därför gäller inte bestämmelserna i semesterlagen (1977:480) om till exempel ledighet. Eftersom LSS bygger på frivillighet är deltagaren inte skyldig att vara med i den dagliga verksamheten, och kan alltså vara ledig. Målet med verksamheten är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Får en daglig verksamhet ha stängt på sommaren?

Det inte finns några bestämmelser (varken i lag eller förordning, eller i Socialstyrelsens föreskrifter eller allmänna råd) som reglerar om en daglig verksamhet ska eller bör hållas öppen under sommaren. Det är upp till den som bedriver den dgliga verksamheten hur den är utformad, och verksamheten får till exempel ta hänsyn till organisationen och tillgången till adekvat personal. Men man kan i verksamhetsplaneringen tar hänsyn till deltagarnas önskemål om ledighet när man planerar semesterstängning.

Om deltagaren inte vill vara ledig under en planerad semesterstängning av den dagliga verksamheten måste kommunen se till att deltagare tillförsäkras goda levnadsvillkor på annat sätt. Deltagaren kan till exempel få annan daglig verksamhet eller andra insatser om hen behöver det.

Hur många timmar har jag rätt att vara på dagliga verksamheten?

Du har rätt till heltid. Daglig verksamhet ska vara som ett jobb. Men du har också rätt att vara där mindre tid om du behöver det för att må bra. Tiden du är där ska anpassas efter vad du behöver.

Har jag rätt att börja på dagliga verksamheten kl. 07.00? Mina föräldrar måste åka till jobbet då och jag kan inte vara ensam.

Nej, du har inte rätt börja så tidigt om inte verksamheten är anpassad till den tiden. Däremot är det kommunens skyldighet att hjälpa dig på annat sätt, exempelvis med boendestödjare.

Jag vill ha en dag hemma i veckan, men min dagliga verksamheten säger nej?

Daglig verksamhet ska vara utifrån personens behov. Om du behöver vara hemma och vila en dag i veckan ska du få det.

Får jag välja mina arbetstider på dagliga verksamheten själv?

Nej, du kan inte bestämma det själv. Tiderna ska anpassas utifrån både dina och verksamhetens behov.

Måste jag betala för lunch om jag har daglig verksamhet?

Ja, verksamheter som erbjuder lunch har rätt att ta ut en avgift för mat. Även om verksamheten erbjuder lunch, så kan du kan ta med egen matlåda om du hellre vill det. På dagliga verksamheter som inte har möjlighet att erbjuda lunch är det en egen matlåda som gäller.

Kan man kräva specialkompetens hos personal exempelvis teckenspråk?

Ja, särskilt när det gäller teckenspråk ska man kunna kräva det för att få goda levnadsvillkor. Ibland kan även annan specialkompetens vara nödvändig.