Allmänna villkor för kurs hos Medborgarskolan

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs/studiecirkel (nedan kallat ”kurs”) hos Medborgarskolan.

För våra diplomutbildningar gäller särskilda villkor .

Kursdeltagare under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar Medborgarskolans tjänster. Bekräftelse, faktura och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även direkt till den underårige.

Kursspecifik information och kursansvarig

Uppgifter om den region som är ansvarig för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår på vår hemsida www.medborgarskolan.se samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan eller tillsammans med din kallelse.

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Om du saknar e-post skickas bekräftelsen med vanlig post. Bekräftelsen skickas första vardagen efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Reservanmälan är inte bindande.

Kursstart, kursspecifik information och kallelse

Tidpunkt för kursstart är preliminärt angivna i Medborgarskolans kursutbud. Innan kurs/studiecirkel startar får du en faktura som också innehåller en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls. Kallelsen skickas per e-post eller vanlig post.

Kursavgift och betalning

Kursavgiften för respektive kurs finns angiven i kursutbudet på www.medborgarskolan.se och i bekräftelsen. Du kan välja att betala kursavgiften med kort, Swish, Nets/Riverty faktura, Apple Pay eller Medborgarskolan faktura. Som privatperson kan du välja att delbetala genom att välja Nets/Riverty faktura vid betalningsmetod. Du bestämmer själv hur du vill delbetala: delbetala i egen takt eller med fast delbetalning på 3, 6, 12, 24 eller 36 månader.

Länkar till Nets/Rivertys villkor

Riverty faktura

Riverty faktura, delbetalning

Villkor Medborgarskolan faktura

Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från att du får del av fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kr och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Vid behov kan utbildningsavgiften delbetalas. Vänligen kontakta oss om du önskar delbetalning.

Human Finans

I samarbete med Human Finans erbjuder vi förmånliga krediter. Gå in på www.humanfinans.se, och följ instruktionerna. Gäller endast för kurser inom Medborgarskolan Stockholm

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi behöver ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Medborgarskolan förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar som t. ex. byta ledare eller lokal.

Force majeure

Om vi måste ställa in en kurs eller ändra ett kursupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (”force majeure”) har du inte rätt att få pengarna tillbaka för kursen du anmält dig till. Dessa skäl kan exempelvis vara naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser som vi inte rimligtvis kunnat förutse. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget kommer vi informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när kursen planeras att genomföras nästa gång. Skulle kursen bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta alltid oss om du har frågor.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kursen.

Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att kursen ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord.

Vid kursbokning på plats i våra lokaler gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt.

Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad. Du har själv ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller längre.

Ångerrätten gäller inte för fritidsaktiviteter och kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande som äger rum en viss bestämd dag eller under en viss period och där vi skulle drabbas oproportionerligt hårt ekonomiskt av att tillämpa ångerrätt. När ångerrätten inte gäller anges detta särskilt i vår information om aktiviteten

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Med varaktigt studiehinder

Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial.

Utan varaktigt studiehinder

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt studiehinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften.

Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start, men innan dag för start, är administrationsavgiften halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Studietid och studiematerial

Av vår kursspecifika information och av din bekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd kan anges i antalet studietimmar, och om så är fallet är varje studietimme 45 minuter.

Vilket studiematerial och vilken kurslitteratur som krävs framgår av vår kursspecifika information och av din bekräftelse. Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur ingår normalt inte i kursavgiften och material tillhandahålls vanligen inte heller av Medborgarskolan.

Reklamation

Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att använda formuläret på denna sida. Vid reklamation tillämpar Medborgarskolan de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen, 1985:716 (KTjL).

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Kontaktuppgifter till ditt lokalkontor hittar du här. Dit vänder du dig om du har några frågor, eventuella klagomål eller om du vill ångra eller avbeställa din kursanmälan.

Medborgarskolan skickar information och meddelanden till dig med e-post till den e-postadress som du anmäler till oss. Har du inte angett en e-postadress kan information eller meddelande istället skickas med brev till adress som du har angett. Om dina kontaktuppgifter ändras ska du informera oss.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du försäkrad för olycksfall på väg till och från samt under pågående kurs. Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Våra deltagares integritet är viktig för Medborgarskolan. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Personuppgiftspolicyn utgör en del av dessa allmänna villkor och innehåller Medborgarskolans fullständiga regler för behandling av personuppgifter. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn återfinns alltid här. Personuppgiftspolicy.

Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer ber vi dig ta kontakt med den som anordnar kursen/studiecirkeln eller arrangemanget.

Ändringar av Allmänna villkor

Medborgarskolan har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Medborgarskolans skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Upphovsrätt och marknadsföring

En hel del av det som kursdeltagare skapar under kursen, såsom texter och konstnärligt material, ensam eller tillsammans med andra, omfattas av upphovsrätt. Varje kursdeltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat.

Genom att ingå avtalet upplåter du till Medborgarskolan en evig rätt att, utan särskild ersättning, använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings- och informationssammanhang oavsett media eller format.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan dig och Medborgarskolan ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan vi inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.