FN:s Global Compact

För att få en oberoende extern kontroll och arbeta mer systematiskt med frågor kring hållbarhet och samhällsansvar, har Medborgarskolan valt att ansluta sig till FN:s Global Compact. Det är ett sätt för oss att ta ställning och visa att vi åtar oss att uppfylla kraven i Global Compacts principer.

Wagtail 313x313 Global Compact.png
Logotyp FN:s Global Compact

Vad är FN:s Global Compact?

FN:s Global Compact bildades 1999 på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan som en hjälp för företag och organisationer som vill visa att man tar ett samhällsansvar i sin verksamhet. Global Compact består av 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Läs mer om Global Compact till exempel på regeringens hemsida
www.regeringen.se eller på FN:s hemsida www.unglobalcompact.org

Global Compacts 10 principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företagen bör stödja och respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och
Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbets- och anställningsförhållanden

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,
Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete,
Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete och
Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7: Företagen bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,
Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

Princip 10: Företagen bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.