Om Riksrevisionens rapport 2022

Studieförbunden ska bidra till individens utveckling, samhällsnytta och demokrati. Vi måste förvalta förtroendet för det viktiga uppdraget på bästa sätt. Medborgarskolan välkomnar därför Riksrevisionens granskning av folkbildningsverksamhetens arbete med kontroll och uppföljning, som släpps i en rapport den 27 september 2022.

Ann-Sofie Olding, förbundschef
Cecilia Brinck, förbundsordförande

Folkbildningsrådet fördelar och följer upp statsbidrag till svensk folkbildning, det vill säga folkhögskolor och studieförbund. Regeringen har gett Riksrevisionen i uppdrag att granska hur statsbidragen som går till studieförbunden idag kontrolleras och följs upp. I granskningen har man tittat på Folkbildningsrådets system för kontroll och uppföljning, studieförbundens interna kontroller och regeringens styrning och uppföljning. I rapporten, som släpps den 27 september, ger Riksrevisionen rekommendationer till Folkbildningsrådet och regeringen som handlar om , att förändra statsbidragssystemet med hjälp av förebyggande åtgärder och skärpta kontroller.

Medborgarskolan värnar om folkbildningen, vilket betyder att vi också bidrar till att de system vi som studieförbund verkar inom är adekvata och rättssäkra. Vi ser rapporten och granskningen som ett välkommet bidrag till folkbildningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Resultatet stärker vår uppfattning om vad som inom branschen behöver utvecklas vidare för en transparent, likvärdig och rättssäker statsbidragshantering. Medborgarskolan är positiva till gemensamma verktyg som säkrar kvalitén inom hela folkbildningen. Att ständigt utveckla kvalitetsarbetet innebär i slutändan ännu bättre verksamhet för personer som deltar i kurser, studiecirklar och kulturarrangemang hos oss.

Så ser Medborgarskolans kvalitetsarbete ut

För att se till så att vår verksamhet lever upp till statens fyra syften med folkbildning, har vi ett systematiskt kvalitets- och kontrollarbete på flera olika nivåer. Medborgarskolans regioner gör löpande kontroller av all verksamhet, så kallad internkontroll. Sedan gör Medborgarskolan en efterkontroll på nationell nivå. Folkbildningsrådet kräver idag att studieförbunden varje år ska kontrollera minst 5 procent av den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten i efterkontrollen. Under 2020 valde Medborgarskolan att granska 17 procent av verksamheten. Under 2021 var motsvarande siffra 10 procent. Här framgår hur mycket av vår verksamhet som vi justerat (det vill säga betalat tillbaka statliga medel för) i efterhand under de senaste åren. Kvalitetsarbetet ger effekt och vi har i större utsträckning kunnat upptäcka felaktig verksamhet i ett tidigt skede, bland annat genom det system för samkörning av register mellan studieförbund som används idag.

Folkbildningen behövs – nu och i framtiden

Vi lever i en föränderlig värld där det livslånga lärandet är nödvändigt – och där demokratin stundtals är under hot. Folkbildning har, rätt genomförd, stor betydelse för den svenska demokratin och för individers möjlighet att delta i utveckling av så väl sig själva som av samhället i stort. Medborgarskolan fortsätter nu arbetet med att göra folkbildning tillgänglig för fler oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. ■

Artiklar

Läs vidare om "Press"
Journalist håller i mikrofon och anteckningsblock

Press

Medborgarskolans pressmeddelanden, pressbilder och presskontakter hittar du i vårt nyhetsrum hos MyNewsdesk. Följ oss gärna där.

Läs vidare om "Om Medborgarskolan"

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan – ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först – spelar en viktig roll i dagens Sverige. Vi drivs av att skapa en högre mening, av att utveckla människors intressen till ny kunskap – genom hela livet. Vi är en ideell förening och vår verksamhet är öppen för alla.