Personuppgiftshantering i Kostblankett

Medborgarskolan Stockholmsregionen är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som lämnas rörande skolmaten. För att kunna värna elevernas och vårdnadshavarnas rätt till integritet och trygghet ska varje rektor och varje medarbetare på varje skola – liksom varje chef och varje medarbetare på stabsnivå – medvetet hantera personuppgifter med elevens trygghet i åtanke.

För skolmaten anlitar vi underleverantör som behandlar dina personuppgifter för att säkerställa att kosten blir korrekt. Med dem har vi skriftliga biträdesavtal i enlighet med GDPR och säkerställer på så sätt en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

Vid digital signering av blanketten för anmälan av alternativ kost eller specialkost sker hanteringen på följande sätt:

  • Vårdnadshavaren/myndig elev får en länk till formuläret Anmälan av alternativ kost eller specialkost
  • Vårdnadshavare och elev fyller i formuläret och eventuellt läkarintyg bifogas.
  • Vårdnadshavare/myndig elev signerar blanketten med bank ID
  • Blanketten tas emot och hanteras i ett system anpassat för känsliga personuppgifter. Endast behörig personal kan se blanketten och eventuellt läkarintyg.
  • Måltidsansvarige upprättar kostlistor där endast elevnamn och typ av kost finns med. Listorna hanteras i skolbespisningen på varje skola.
  • Blanketterna gallras efter varje läsår.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, eller begränsning av dina personuppgifter.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud: dataskydd@medborgarskolan.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy som finns här.