Pedagogisk profil

Våra mål

 • Barnen ska ges förutsättningar att känna sig trygga, harmoniska och glada här på förskolan hos oss och att utvecklas både som individer och socialt i grupp. Barn ska delta efter sina förutsättning och få möjlighet att utvecklas efter dessa.
 • Förskolan ska erbjuda en lugn och stabil inne- och utemiljö.
 • Förskolan ger de barn som behöver möjlighet till vila.
 • Barnens intressen, vilja och lust att lära ska uppmuntras och stimuleras.
 • Barnen ska behålla sin nyfikenhet och öppenhet såväl för sig själva som för sin omvärld och härigenom uppleva sin förskoletid som både rolig och lärorik.
 • Vi vill och strävar efter att alla barn, föräldrar och personal ska känna sig nöjda och tillfreds med verksamheten.
 • Vår förskola är certifierad med Grön Flagg och vi arbetar aktivt med hållbar utveckling. Läs mer om Grön Flagg här

Vår verksamhet

 • Samling
 • Sång, rörelse och rytmik
 • Luffen
 • Temaarbete efter barnens intresse och läroplanens strävansmål
 • Grön Flagg
 • Fri lek