Våra kärnvärden

Förskolans värdegrund är fastställd i Skollagen och Läroplanen för förskolan. Arbetet i Medborgarskolans förskolor bygger på vår humanistiska ideologi med våra fyra kärnvärden.


Individen i centrum

Kärnvärdet individen i centrum betyder för oss att vi bemöter varje barn med respekt för dess unika rätt att vara. Vi betonar varje barns rättigheter men också det ansvar och de skyldigheter barnet har. Vi strävar efter att hjälpa varje barn att upptäcka sig själv och försvara sin rätt. Vi arbetar medvetet med att ge flickor och pojkar samma möjligheter att upptäcka hela sin unika identitet utan påverkan av förutbestämda könsroller. Vårt mål är att alla barn skall känna tilltro till sin egen förmåga.


Utveckling i samverkan

Vi tror att individer utvecklas bäst i samverkan med andra. I verksamheten kommer daglig tid att avsättas för fri lek. Genom den fria leken tränar barnen sin förmåga till samverkan med andra. Vår roll är att finnas på plats och hjälpa barnen att se sociala samband och roller, samtidigt som barnen får tillräckligt med tid och spelrum för att skapa sin egen lek. När så behövs kommer vi att samtala med barnet om det som händer i leken för att hjälpa barnet att se sig själv i samverkan med andra.


Ömsesidig respekt

Vi tror på att lära barn medmänsklighet och förståelse, att visa respekt för andra barn, vuxna och miljön samtidigt som barnet skall bli behandlat med respekt av både barn och vuxna. Tydliga regler för vad som är rätt och fel hjälper barnen genom att det skapar en trygghet. Vi uppmuntrar barnens förmåga att ta ansvar för och bidra till miljön i förskolan genom konkreta handlingar. Kraven på att ta ansvar ställs utifrån varje barns ålder och mognad.


Kunskapens egenvärde

Vår förskola kommer att präglas av ditt barns nyfikenhet och vilja att pröva och lära sig nya saker. Vi kommer att sträva efter att bygga en miljö där olika typer av upptäcker möjliggörs och stimuleras.