Pedagogisk profil

Vår målsättning

är att stimulera och berika barnens språk och lägga grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett naturligt och lekfullt sätt i vardagen.

Vi följer läroplanen och ser språket och samspelet som en viktig grund i vårt arbete med barnen.

Vi stimulerar barnens språk och samspel genom

  • Samling varje dag
  • Temainriktat arbete
  • Sagostunder, indelade efter ålder, varje dag
  • Språkstimulans genom bland annat sånger, rim och ramsor
  • Tid till fri lek där barnen har möjlighet att utforska världen, utveckla samspel och ta del av varandras erfarenheter

Varför är språk och samspel så viktigt för barnen?

  • Barnens jaguppfattning och självkänsla stärks genom att behärska språket.
  • Barnen ges möjlighet att uttrycka sina känslor/tankar och får lättare att påverka sin situation.
  • Språket bygger broar mellan människor, nationaliteter och kulturer.
  • Barnen får möjlighet att utvecklas till självständiga individer och att leka och ha roligt i grupp.

Relationella perspektivet

Medborgarskolans förskolor förenas i arbetet med det relationella perspektivet. I ett relationellt perspektiv ligger fokus på relationer, kommunikation och samspel.

Hos oss är varje individ viktig och perspektivet innebär att barnet sätts i centrum. Varje barn bär inom sig en strävan efter självständighet och en medfödd lust att lära. I det relationella arbetet stärks barns självkänsla och tilltron till den egna förmågan. Barnen tillåts utvecklas i sin egen takt och utmanas framåt av kompetenta pedagoger. Det relationella perspektivet ger barnen verktyg som hjälper dem att skapa sociala sammanhang.

Det relationella perspektivet är synligt i alla möten. Vi är måna om att ta oss tid för varje familj och tillsammans skapa förutsättningar för varje barn att utvecklas.

Hållbar utveckling

Naturen är en viktig källa till lek, upptäckter och kunskap. Här lär sig barnen respekt för och samspel med djur och natur. Genom att vistas i skogen stimuleras barnens fantasi och de tränar motorik och ansvarskänsla. Vi är miljöcertifierade genom Grön Flagg och arbetar aktivt med hållbar utveckling. I temaarbetet delar vi in barnen i smågrupper där vi arbetar med olika områden.

Läs mer om Grön Flagg här