Pedagogisk profil

Vår målsättning

är att stimulera och berika barnens språk och lägga grunden för barnens kommunikativa förmåga genom samspel på ett naturligt och lekfullt sätt i vardagen.

Vi följer läroplanen och ser språket och samspelet som en viktig grund som vi vill ha med i vårt arbete med barnen.

Vi stimulerar barnens språk och samspel genom

  • Samling varje dag
  • Temainriktat arbete
  • Sagostunder, indelade efter ålder, varje dag
  • Språkstimulans genom bland annat sånger, rim och ramsor
  • Tid till fri lek där barnen har möjlighet att utforska världen, utveckla samspel och ta del av varandras erfarenheter
  • Materialet Start och Stegvis som främjar barnens språk och samspel

Varför är språk och samspel så viktigt för barnen?

  • Barnens jaguppfattning och självkänsla stärks genom att behärska språket.
  • Barnen ges möjlighet att uttrycka sina känslor/tankar och får lättare att påverka sin situation.
  • Barnen får möjlighet att utvecklas till självständiga individer och att leka och ha roligt i grupp.
  • Språket bygger broar mellan människor, nationaliteter och kulturer.

Naturen

Naturen är en viktig källa till lek, upptäckter och kunskap. Här lär sig barnen respekt för och samspel med djur och natur. Genom att vistas i skogen stimuleras barnens fantasi och de tränar motorik och ansvarskänsla. Vi är miljöcertifierade genom Grön Flagg och arbetar aktivt med hållbar utveckling. I temaarbetet delar vi in barnen i smågrupper där vi arbetar med olika områden.

Läs mer om Grön Flagg här